Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:895 · Visa register
Lag (1997:895) om rätt för svensk domstol att begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol i vissa fall
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1997-11-20
Ikraft: 1998-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2006:502
Upphävd: 2006-07-01
En svensk domstol får begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol om tolkningen av en bestämmelse i en internationell överenskommelse som Sverige har tillträtt och som har ingåtts inom ramen för Europeiska unionen i den omfattning som Sverige har åtagit sig detta i förhållande till de övriga staterna. Om åtagandet innebär en skyldighet för domstolar att begära förhandsavgörande, gäller detta. Om en annan lag innehåller någon bestämmelse om svensk domstols rätt eller skyldighet att begära förhandsavgörande från Europeiska gemenskapernas domstol, gäller den bestämmelsen. Regeringen ger i Svensk författningssamling till känna åtaganden enligt första stycket och bestämmelser enligt andra stycket.