Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:691 · Visa register
Förordning (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1997-09-18
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:322
Övrigt: Rättelseblad 2004:1226, 2005:652 och 2013:660 har iakttagits.
Ikraft: 1997-11-01
1 § En utlandsmyndighet ska ta ut ansökningsavgifter och avgifter för kopior, översättning m.m. i de fall och med de belopp som anges i bilagan till denna förordning. Ansökningsavgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som en ansökan avser. Avgiften i lokal valuta fastställs av utlandsmyndigheten enligt de belopp i svenska kronor eller euro som anges i bilagan till denna förordning. Är tjänsteåtgärden utan avgift, ska det på handlingen skrivas ”utan avgift”. Avgift ska på motsvarande sätt tas ut om en utlandsmyndighet utför något i tjänsten för en annan stats räkning, om inte annat följer av en överenskommelse med den staten. Förordning (2013:980). 2 § Särskild avgift skall betalas i de fall som anges i bilagan som tillägg till övriga avgifter om en åtgärd vidtagits i tjänsten utom kontorstid eller utanför tjänstelokalen. 3 § Sökanden är skyldig att ersätta utlandsmyndigheten för nödvändiga kostnader som har uppstått i samband med sådana åtgärder som anges i bilagan, som för försändelse, annonsering, myndighetens eller någon annans biträde, om inte Utrikesdepartementet har bestämt något annat. Om det är möjligt, skall utlandsmyndigheten i förväg lämna sökanden uppgift om vilka kostnaderna kan bli. Staten skall stå för kostnader för telex eller telefax i viseringsärenden. Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det, skall utlandsmyndigheten besluta att staten skall stå för kostnader som avses i första stycket. 3 a § Skyldigheten att betala särskild avgift enligt 2 § och att ersätta kostnader enligt 3 § gäller även vid åtgärder av en utlandsmyndighet för vilka avgifter tas ut enligt andra föreskrifter som regeringen meddelat. Förordning (2013:980). 4 § Bestämmelser om avgift för prövning av ansökan om visering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) finns i den förordningen. Avgift ska inte tas ut för prövning av ansökan om visering för en utlänning som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716), 4 kap. 16 § eller 5 kap. 2 § första stycket 4 utlänningsförordningen (2006:97). Förordning (2011:707). 5 § Har upphävts genom förordning (2001:535). 6 § Domstolar och andra svenska myndigheter är fria från avgifter. Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det eller om det annars finns särskilda skäl för det, skall utlandsmyndigheten besluta att sökanden skall vara fri från avgift. 7 § Ansökningsavgift skall betalas när ansökan ges in. Om inte detta sker, skall sökanden skriftligen föreläggas att betala avgiften inom viss tid. Följs inte föreläggandet, skall ansökan avvisas. Sökanden skall underrättas om detta i föreläggandet. 8 § Utförs inte den åtgärd som ansökan avser, skall särskilt kvitto lämnas på avgiften. En utlandsmyndighet får, om det finns särskilda skäl för det, betala tillbaka hela eller en del av ansökningsavgiften. 9 § Avgiften betalas i regel i verksamhetslandets valuta. Omräkning sker efter den kurs som Utrikesdepartementet har fastställt. Har Utrikesdepartementet inte fastställt någon sådan kurs eller har betydande kursförändringar ägt rum sedan omräkningskursen fastställdes, sker omräkning efter den köpkurs för svenska kronor eller euro som lokala banker tillämpar. Vid omräkning av avgiften skall beloppet avrundas nedåt till ett jämnt belopp. Förordning (2006:1413). 10 § Avgiften tillfaller staten. Den överordnade utlandsmyndigheten kan besluta att en honorärkonsul får behålla de avgifter som har betalats in till konsulatet. Förordning (2009:656). 11 § En utlandsmyndighets beslut i fråga om avgift enligt denna förordning får överklagas hos Regeringskansliet. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till den myndighet som meddelade beslutet inom två månader från den dag då avgiften beslutades. Den handling eller en bestyrkt kopia av handlingen som överklagandet avser skall bifogas överklagandet. Ett beslut om återbetalning skall antecknas på handlingen. Regeringskansliets beslut får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2014:533 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015. 2. För anmälan enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2014:481) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap gäller bilagan i den äldre lydelsen. Bilaga Avgiftslista Ansökningsavgifter Pass m.m. Vanligt pass 1 400 kr Provisoriskt pass 1 600 kr Europeiska unionens provisoriska resehandling 500 kr Främlingspass 750 kr Provisoriskt främlingspass 500 kr Provisoriskt främlingspass för utlänning som med stöd av ett särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige utan avgift Utlämnande av pass som utfärdats av annan myndighet 150 kr Utlämnande av främlingspass för utlänning som med stöd av ett särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige utan avgift Nationellt identitetskort 1 400 kr Visering Visering enligt 3 kap. 4 § utlänningslagen (2005:716) Visering för inresa och vistelse i Sverige 60 euro Visering för utlänning som med stöd av ett särskilt regeringsbeslut överförs till Sverige utan avgift Visering för studerande vid Världssjöfartsuniversitetet i Malmö utan avgift Visering för studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation fått stipendier för studier i Sverige utan avgift Visering för barn under sex år utan avgift Visering för skolelever, högskolestuderande, forskarstuderande och medföljande lärare som företar resor för studier eller utbildning utan avgift Visering för forskare som avser att bedriva forskning inom den europeiska unionen utan avgift UD-visering utan avgift För medborgare i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina tas avgift för ansökan om visering för inresa och vistelse i Sverige ut med 35 euro i stället för 60 euro. Uppehålls- och/eller arbetstillstånd Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som fyllt 18 år 1 000 kr Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som inte fyllt 18 år 500 kr Uppehålls-/arbetstillstånd för personer vid arbetskraftsinvandring enligt 5 kap. 10 § eller 6 kap. 2 § första stycket eller enligt 6 a kap. 1 §, 6 b kap. 1 eller 2 § eller 6 c kap. 1 § utlänningslagen (2005:716), - om ansökan inte avser förlängning av ett tillstånd avseende samma arbetsgivare eller anställning eller samma slag av arbete som ett tidigare tillstånd avser 2 000 kr - om ansökan avser förlängning av ett tillstånd avseende samma arbetsgivare eller anställning eller samma slag av arbete som ett tidigare tillstånd avser 1 000 kr Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716) för att bedriva näringsverksamhet 2 000 kr Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning enligt 5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen (2005:716) för personer som fyllt 18 år 1 500 kr Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning enligt 5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen (2005:716) för personer som inte fyllt 18 år 750 kr Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som söker detta med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 eller 3 a § första stycket 1 utlänningslagen (2005:716) på grund av familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 4 kap. eller 5 kap. 6 § utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser utan avgift Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som söker detta med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 eller 3 a § första stycket 1 utlänningslagen (2005:716) på grund av familjeanknytning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 5 b § första stycket 1, 3 eller 4 utlänningslagen (1989:529) i dess lydelse från och med den 15 november 2005 utan avgift Uppehålls-/arbetstillstånd för medborgare och anhöriga till medborgare i en EES-stat utan avgift Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer utan avgift Uppehålls-/arbetstillstånd för studerande vid Världssjöfartsuniversitetet i Malmö utan avgift Uppehålls-/arbetstillstånd för studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation fått stipendier för studier i Sverige utan avgift Uppehållstillstånd för personer som av allmän domstol har utvisats på grund av brott och som kan beviljas sådant tillstånd enligt 12 kap. 16 b § utlänningslagen (2005:716) utan avgift Vid en samtidig ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd tas endast en avgift ut. Vid en ansökan om uppehålls-/arbetstillstånd för sökande inom det nordiska viseringssamarbetet ska avgiften alltid vara 1 000 kr för personer som fyllt 18 år och 500 kr för personer som inte fyllt 18 år. Medborgarskapsärenden Ansökan om svenskt medborgarskap (naturalisation) 1 500 kr Avgift ska inte tas ut av den som är statslös och som fått flyktingförklaring eller resedokument av svensk myndighet. Sjöfart Tillfällig nationalitetshandling 500 kr Utlämnande av tillfällig nationalitetshandling som utfärdats av annan myndighet 150 kr Behövs samma intyg eller påskrift i flera exemplar eller på flera handlingar, tas ingen särskild avgift för detta. Sjöförklaring, förrättningen inklusive förrättningsprotokoll 1 500 kr Intyg o.d. Levnadsintyg utan avgift Rekommendation i form av intyg 120 kr Intyg om innehållet i svensk lag 175 kr Intyg eller bevis (attest, legalisering), ej särskilt nämnt 120 kr Om överenskommelse har träffats med främmande stat beträffande avgift för intyg eller bevis, gäller vad som avtalats. Körkort Utlämnande av körkort 400 kr om ärendet påbörjats och avgift betalats i Sverige 150 kr Honorärkonsul som medverkat vid utlämnande av körkort får behålla 150 kr av denna avgift. Vigsel Vigselförrättning, inklusive protokoll 600 kr Avgift betalas inte om någon av dem som ingår äktenskap har hemvist inom utlandsmyndighetens verksamhetsområde. Avgifter för kopior, översättning m.m. Ska avgift beräknas efter sidantalet, betalas avgift för varje påbörjad sida. Fullskriven sida i maskintext bör i medeltal ha minst 25 rader med minst 48 bokstäver. Upptagande av förklaring m.m. Upptagande av förklaring eller uppsättande av handling i enskild angelägenhet, varje sida 50 kr Kopior o.d. För kopior av allmänna handlingar samt utskrifter av upptagning för automatisk databehandling ska avgift tas ut om en beställning omfattar tio sidor eller mer. Tio sidor 50 kr varje sida därutöver 2 kr Avskrift av allmän handling, per påbörjad fjärdedels arbetstimme 90 kr Utskrift av ljudbandsupptagning, per påbörjad fjärdedels arbetstimme 90 kr Kopia av videobandsupptagning, per band 600 kr Kopia av ljudbandsupptagning, per band 120 kr Översättning Översättning jämte bestyrkande, för varje grupp om 100 ord 200 kr eller den högre avgift, som i allmänhet betalas i jämförligt fall till kompetent översättare på platsen Enbart bestyrkande, för varje påbörjad grupp om 100 ord 160 kr Särskild avgift Åtgärd utförd i tjänstelokalen utom kontorstid, för varje påbörjad timme 200 kr Åtgärd utom tjänstelokalen under kontorstid, för varje påbörjad timme 100 kr för en dag dock högst 500 kr Åtgärd utförd utom tjänstelokalen utom kontorstid, för varje påbörjad timme 500 kr Med kontorstid avses den på orten vanliga kontorstiden. Vid åtgärd utom tjänstelokalen skall sökanden även betala ersättning för resekostnaden och vid åtgärd utom stationeringsorten dessutom traktamente och ersättning för hotellkostnader. Om det är en utsänd eller lokalanställd tjänsteman vid en utlandsmyndighet som utför åtgärden, bestäms ersättningen efter samma grunder som gäller vid tjänsteresa. En honorärkonsul eller en person som är anställd vid ett honorärkonsulat har rätt till skälig ersättning för utgifter för kost och logi. För förlängning av giltighetstiden för resedokument tas expeditionsavgift ut med 150 kr. Förordning (2018:322).