Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:3 · Visa register
Tillkännagivande (1997:3) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1997-01-09
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:13
Upphävd: 1998-01-28
Regeringen tillkännager att följande förordningar om ekonomiska sanktioner har beslutats av Europeiska gemenskapen med anledning av sådana beslut eller rekommendationer som avses i 1 § 1 lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner och beträffande vilka straffansvar därför gäller i landet direkt enligt 8 § andra stycket samma lag. 1. Rådets förordning (EEG) nr 3541/92 av den 7 december 1992 om förbud mot att tillmötesgå irakiska krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av FN:s säkerhetsråds resolution 661 (1990) och därmed förknippade resolutioner (EGT nr L 361, 10.12.1992, s. 1, Celex 392R3541). 2. Rådets förordning (EEG) nr 2967/93 av den 25 oktober 1993 om förbud av leverans av vissa varor till Unita (EGT nr L 268, 29.10.1993, s. 1, Celex 393R2967). 3. Rådets förordning (EEG) nr 3274/93 av den 29 november 1993 om förhindrande av leverans av vissa varor och tjänster till Libyen (EGT nr L 295, 30.11.1993, s. 1, Celex 393R3274). 4. Rådets förordning (EEG) nr 3275/93 av den 29 november 1993 om förbud mot att tillmötesgå krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 883 (1993) och därmed förknippade resolutioner (EGT nr L 295, 30.11.1993, s. 4, Celex 393R3275). 5. Rådets förordning (EG) nr 1264/94 av den 30 maj 1994 om förbud mot att fullgöra de haitiska myndigheternas krav vad avser avtal och transaktioner som omfattas av åtgärder enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) och 875 (1993) (EGT nr L 139, 2.6.1994, s. 4, Celex 394R1264). 6. Rådets förordning (EG) nr 1733/94 av den 11 juli 1994 om förbud mot att fullgöra krav avseende avtal och transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 757 (1992) och därtill knutna resolutioner (EGT nr L 182, 16.7.1994, s. 1, Celex 394R1733). 7. Rådets förordning (EG) nr 2465/96 av den 17 december 1996 om avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Irak (EGT nr L 337, 27.12.1996, s. 1, Celex 396R2465).