Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:294 · Visa register
Förordning (1997:294) om elberedskap
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad: 1997-05-29
Omtryck: SFS 2012:446
Ändring införd: t.o.m. SFS 2012:446
Ikraft: 1997-07-01
Inledande bestämmelse 1 § Affärsverket svenska kraftnät ska vara elberedskapsmyndighet enligt elberedskapslagen (1997:288). Förordning (2012:446). Beredskapsåtgärder 2 § Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om beredskapsåtgärder enligt 3 § elberedskapslagen (1997:288). Förordning (2012:446). Risk- och sårbarhetsanalyser 3 § Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser enligt 4 § första stycket 2 elberedskapslagen (1997:288). Elberedskapsmyndigheten får även meddela föreskrifter om eller besluta om undantag från föreskrifterna i 4 § första stycket 2 elberedskapslagen. Förordning (2012:446). 4 § Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldigheten att lämna uppgifter till elberedskapsmyndigheten enligt 4 § första stycket 3 elberedskapslagen (1997:288). Elberedskapsmyndigheten får även meddela föreskrifter om eller besluta om undantag från föreskrifterna i 4 § första stycket 3 elberedskapslagen. Förordning (2012:446). Beslut om fysiska åtgärder 5 § Innan elberedskapsmyndigheten beslutar om fysiska skyddsåtgärder enligt 5 § elberedskapslagen (1997:288) i verksamhet som omfattas av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet ska myndigheten höra Strålsäkerhetsmyndigheten. Förordning (2012:446). Anmälningsskyldighet 6 § Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om 1. vilken typ av anläggningar och verksamheter som enligt 6 och 7 §§ elberedskapslagen (1997:288) ska anses vara av väsentlig betydelse för elförsörjningen, och 2. vilka slag av verksamhetsförändringar som enligt 7 § elberedskapslagen ska anses vara av väsentlig betydelse. Förordning (2012:446). 7 § En anmälan enligt 6 eller 7 § elberedskapslagen (1997:288) ska vara skriftlig, om inte elberedskapsmyndigheten beslutar annat. Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka uppgifter en sådan anmälan ska innehålla. Förordning (2012:446). Informationsskyldighet 8 § Elberedskapsmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet för den som avses i 1 § andra stycket elberedskapslagen (1997:288) att lämna information till elberedskapsmyndigheten när det har uppstått en sådan störning i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. Förordning (2012:446). Ytterligare föreskrifter 9 § Elberedskapsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av elberedskapslagen (1997:288) samt föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Förordning (2012:446).