Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:826 · Visa register
Förordning (1996:826) med instruktion för Statens lokalförsörjningsverk
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1996-07-04
Ikraft: 1996-08-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1997:1298
Upphävd: 1998-01-01
Uppgifter 1 § Statens lokalförsörjningsverk skall -- informera regeringskansliet och de statliga myndigheterna i lokalförsörjningsfrågor, -- på uppdrag förse regeringen med underlag för bedömning av de statliga myndigheternas resursanspråk såvitt avser lokalförsörjning, -- på uppdrag bistå regeringen med utredningar i lokalförsörjningsärenden, -- efter överenskommelse biträda departement, kommittéer och arbetsgrupper inom regeringskansliet i lokalförsörjningsfrågor samt -- svara för utredningar av byggnadsprojekt i tidiga skeden. 2 § Statens lokalförsörjningsverk får på uppdrag tillhandahålla statliga myndigheter tjänster inom lokalförsörjningsområdet. Avgifter 3 § Verksamheten enligt 2 § skall finansieras genom avgifter. Avgifterna fastställs av verket. Verksförordningens tillämpning 4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på verket med undantag av 4, 5 och 11-14 §§. Myndighetens ledning 5 § Generaldirektören är chef för verket. Rådet och dess uppgifter 6 § Vid verket finns ett råd som består av högst tolv personer. Generaldirektören ingår i rådet och är dess ordförande. 7 § Rådet skall ge generaldirektören de råd han behöver för att kunna bedriva verksamheten effektivt och enligt syftet med verksamheten. Generaldirektören skall informera rådet om verksamheten. Personalföreträdare 8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på verket. Anställning m.m. 9 § Andra ledamöter av rådet än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. 10 § Bestämmelsen i 6 § anställningsförordningen (1994:373) behöver inte tillämpas vid anställning i verket.