Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:825 · Visa register
Förordning (1996:825) om register för reglering av vissa vårdkostnader mellan EES-länder
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1996-06-27
Ikraft: 1996-09-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:157
Upphävd: 1998-06-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Stockholms läns allmänna försäkringskassa skall med hjälp av automatisk databehandling föra ett register för administrationen av återbetalning av kostnader för vårdförmåner enligt artikel 95 i rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. 2 § För registret gäller bestämmelserna i lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister. I denna förordning meddelas vissa ytterligare föreskrifter om förande av registret. Registerändamål 3 § Registret får användas för handläggning av ärenden om återbetalning av kostnader för vårdförmåner enligt artikel 95 i förordning (EEG) nr 574/72. Registerinnehåll 4 § Registret får endast innehålla de uppgifter som anges i 7 och 12 §§ lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister. Terminalåtkomst 5 § Terminalåtkomst till registret får finnas endast inom utlandskontoret vid Stockholms läns allmänna försäkringskassa. Sambearbetning 6 § Registret får tillföras uppgifter från 1. ett register hos en institution i en annan stat som enligt förordning (EEG) nr 574/72 är behörig att handlägga ärenden om återbetalning av kostnader för vårdförmåner, och 2. ett sådant register som anges i övergångsbestämmelsen till lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister. Utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling 7 § Uppgifter i registret får lämnas ut på medium för automatisk databehandling till en sådan institution som anges i 6 § 1. Gallring 8 § Personuppgifter skall tas bort ur registret under det nionde kalenderåret efter det år då de registrerades, om uppgifterna då inte fortfarande kan ha betydelse för handläggningen av ett ärende enligt 3 §. Riksarkivet får efter samråd med Riksförsäkringsverket meddela föreskrifter om undantag från gallring med stöd av 19 § andra stycket lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister. Verkställighetsföreskrifter 9 § Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister i fråga om registret och för verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 1998:157 De upphävda förordningarna skall dock fortfarande gälla i fråga om sådana register som enligt övergångsbestämmelserna till socialförsäkringsregisterlagen (1997:934) får föras enligt äldre bestämmelser till utgången av år 1998.