Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:648 · Visa register
Förordning (1996:648) med instruktion för forskningsråden inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1996-05-30
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:231
Ikraft: 1996-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:1199
Upphävd: 2001-01-01
1 § Denna förordning gäller för Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskingsrådet, Medicinska forskningsrådet, Naturvetenskapliga forskningsrådet och Teknikvetenskapliga forskningsrådet. Uppgifter 2 § Forskningsråden har till uppgift att vart och ett inom sitt verksamhetsområde främja och stödja vetenskapligt betydelsefull forskning. Forskningsråden skall inom sina verksamhetsområden främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Forskningsråden skall verka för att information om forskning och forskningsresultat sprids. Forskningsråden skall samverka med andra myndigheter och organ inom forskningens område. 3 § Forskningsråden skall särskilt 1. fördela medel till forskning och därmed sammanhängande verksamhet, 2. allsidigt och öppet granska den forskning till vilken medel har begärts hos rådet, 3. utvärdera den forskning till vilken rådet har fördelat medel och därvid särskilt bedöma forskningens kvalitet och dess relevans för samhället och forskningens utveckling, 4. undersöka vilka forskningsbehov som är angelägna inom olika forsknings- och samhällsområden, redovisa resultaten av dessa undersökningar samt ta initiativ till och främja forskning som behövs för att tillgodose sådana behov, 5. samverka enligt förordningen (1996:1579) om en grupp för samverkan mellan vissa forskningsfinansierande myndigheter, 6. utöver vad som följer av punkten 5 i samverkan med andra forskningsstödjande organ undersöka vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt intresse och besluta om avgränsningen mellan rådet och övriga forskningsstödjande organ i fråga om sådana forskningsuppgifter, 7. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete, och 8. främja publicering av vetenskapliga resultat. Förordning (1996:1580). Verksförordningens tillämpning 4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på forskningsråden: 16 § om medverkan i EU-arbetet, 18 § om interna föreskrifter, 26 § om vem som får begära in förklaringar m.m., 27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter, 29 § om inhämtande av uppgifter, 30 § om ärendeförteckning, 31 § om myndighetens beslut. 5 § Rådet har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 11, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322). Sammansättning 6 § Varje forskningsråd består av en ordförande och tio andra ledamöter. För varje ledamot utom ordföranden finns en personlig ersättare. Forskningsråden utser en vice ordförande inom sig. Organisation 7 § Vid varje forskningsråd finns en huvudsekreterare och en kanslichef. Huvudsekreteraren svarar för beredningen av de ärenden som skall avgöras av rådet, utom sådana ärenden som avses i tredje stycket. Under rådet svarar huvudsekreteraren för planering och uppföljning av verksamheten. Kanslichefen svarar för beredningen av de ärenden rörande kansliet som skall avgöras av rådet och som inte till följd av huvudsekreterarens uppgifter ankommer på denne. Kanslichefen svarar under rådet för den ekonomiska redovisningen och medelsförvaltningen. Forskningsråden får inrätta beredande och rådgivande organ. 8 § har upphävts genom förordning (1997:1304). Ärendenas handläggning 9 § Ett forskningsråd avgör sina ärenden vid sammanträde med rådet, om inte något annat följer av andra stycket eller 11 §. Rådet får lämna över till en tjänsteman eller ett beredande eller rådgivande organ att avgöra ärenden som inte behöver prövas av rådet. 10 § Ett forskningsråd är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Ersättare har rätt att närvara vid sammanträde med rådet, även om de inte har kallats in i någon ledamots ställe. De får delta i överläggningarna men inte i besluten. 11 § Om ett ärende är så brådskande att forskningsrådet inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt får ordföranden avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med rådet. 12 § Ärendena avgörs efter föredragning. I fråga om ärenden som avgörs enligt 9 § andra stycket får dock rådet bestämma att de inte behöver föredras. Förordnanden och anställningar 13 § Ordföranden och tre av de övriga ledamöterna utses av regeringen. Återstående ledamöter utses enligt förordningen (1979:728) om elektorsförsamling vid forskningsråd. Ersättarna utses på samma sätt som de ordinarie ledamöter de ersätter. Om det uppstår vakans för en ledamot eller ersättare som utses enligt förordningen om elektorsförsamling vid forskningsråd, utses en ny ledamot eller ersättare för återstående delen av mandatperioden av regeringen efter förslag av rådet. Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare utses för tre år. En person får inte utses till ledamot eller ersättare för mer än två mandatperioder i följd. 14 § Huvudsekreteraren anställs genom beslut av forskningsrådet för en bestämd tid. Den sammanlagda anställningstiden får överstiga sex år bara om det finns särskilda skäl. Kanslichefen och övrig personal vid rådets kansli anställs av rådet. Andra anställningar beslutas enligt förordningen (1986:364) om anställningar vid forskningsråd. Förordning (1999:231). Bisysslor 15 § Besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen (1994:373) lämnas av forskningsrådet även i fråga om kanslichefen. Medelsfördelning 16 § Forskningsrådens beslut om att bevilja medel får avse högst sex år. Forskningsråden kan besluta att medel som de har beviljat inte längre skall betalas, om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav som bör ställas. 17 § Forskningsråden skall efter samråd med Forskningsrådsnämnden och de myndigheter som förvaltar medel som rådet anvisat föreskriva om 1. vilka uppgifter som skall lämnas vid ansökan om medel, 2. villkoren för disposition och redovisning av medlen, och 3. skyldigheten för mottagarna att till rådet lämna redogörelse för den verksamhet för vilken medlen betalas. Överklagande 18 § Ett beslut av ett forskningsråd om att bevilja eller avslå en ansökan om medel får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322).