Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:53 · Visa register
Förordning (1996:53) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar
Departement: Näringsdepartementet RST
Utfärdad: 1996-02-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:1164
Ikraft: 1996-06-16
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:98
Upphävd: 2016-03-01
1 § Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG av den 16 juni 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/44/EG. Förordning (2004:413). 2 § Förordningen gäller sådana produkter som avses i 1 § lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från tillämpningsområdet för lagen om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar. Transportstyrelsen får även meddela föreskrifter om vilken utrustning som skall omfattas av lagen om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar. Förordning (2008:1164). 3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka säkerhets- och miljökrav som skall uppfyllas av produkter och utrustning som omfattas av lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar när de släpps ut på marknaden, och om hur man skall bedöma om kraven uppfylls. Transportstyrelsen får även meddela föreskrifter om att vissa produkter skall uppfylla säkerhets- och miljökrav när de efter att ha genomgått omfattande förändringar släpps ut på marknaden eller tas i bruk. Förordning (2008:1164). 3 a § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka krav en representant som avses i 2 a § första stycket lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar skall uppfylla. Transportstyrelsen får även meddela föreskrifter om att någon annan än som framgår av lagen om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar får överta ansvar enligt den lagen. Förordning (2008:1164). 4 § Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om CE-märkning enligt 3 § lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar, och om att kraven i fråga om CE-märkning även skall gälla vissa motorer. Förordning (2008:1164). 5 § Transportstyrelsen skall ha tillsyn över att lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller denna förordning följs. Förordning (2008:1164). 6 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter enligt 6 § lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar. Förordning (2008:1164).