Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:434 · Visa register
Förordning (1996:434) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter
Departement: Finansdepartementet F
Utfärdad: 1996-05-23
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:983
Ikraft: 1996-06-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:108
Upphävd: 2007-04-15
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om den provverksamhet i Gävle kommun och i Högalids församling i Stockholms kommun som avses i lagen (1995:1536) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter. Personregister 2 § Personregister får föras för provverksamheten med det ändamål och det registeransvar som specificeras för varje register i bilagan till denna förordning. Registerinnehåll 3 § Personregister enligt 2 § får innehålla de identitetsuppgifter och andra uppgifter som behövs för att genomföra provverksamheten samt de tekniska och administrativa uppgifter som i övrigt behövs för att tillgodose ändamålet med registret. Följande personuppgifter får behandlas endast i den utsträckning som anges i bilagan: uppgifter som 1. avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204), 2. avses i 21 § personuppgiftslagen, 3. avser enskilda personers inkomst- eller förmögenhetsförhållanden med undantag av uppgifter som rör enskildas näringsverksamhet och uppgifter som framgår av beskattningsbeslut som inte omfattas av sekretess enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100). Förordning (1999:41). Inhämtande av uppgifter och sambearbetning 4 § Uppgifter till personregistret får hämtas från andra personregister i den utsträckning som framgår av bilagan. Information 5 § En myndighet som för personregister enligt 2 § skall se till att de som uppgifterna avser på lämpligt sätt informeras om registret. Informationen skall omfatta ändamålet med provverksamheten och innehållet i personregistret. Informationen skall vidare innehålla upplysningar om de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller och om rätten att få registerutdrag och att få felaktiga uppgifter rättade enligt datalagen (1973:289). Övergångsbestämmelser 1999:41 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999. Om datalagen (1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter, gäller dock 3 § i dess äldre lydelse för sådan behandling. Bilaga Personregister för provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter INNEHÅLL Registerförare Personregister 1 Statistiska centralbyrån (SCB) 1.1 Provstatistikregistret 1.2 Registret för kvalitetskontroll 2 Lantmäteriverket 2.1 Uppläggningsregistret för lägenheter 3 Skatteverket 3.1 Uppläggningsregister för folkbokföring på lägenhet Ansvarig myndighet 1 Statistiska centralbyrån (SCB) Register 1.1 Provstatistikregistret Ändamål Registret får användas i en provverksamhet för registerbaserad hushålls-, boende- och lägenhetsstatistik i Gävle kommun och i Högalids församling i Stockholms kommun. Uppgifterna i registret får endast användas för att ta fram statistik som underlag för uppföljning av genomfört uppläggningsarbete samt för kvalitetsbedömning av ingående register. Inhämtande av uppgifter och sambearbetning Uppgifter till registret får hämtas från - uppläggningsregistret för lägenheter vid Lantmäteriverket, - registret över totalbefolkningen (RTB) vid SCB, - folkbokföringsdatabasen, - personregister för folk- och bostadsräkningen (FoB) 90 vid SCB. Register 1.2 Registret för kvalitetskontroll Ändamål En kopia av provstatistikregistret under 1.1 får användas för att kontrollera att de uppgifter i provverksamheten som är föremål för automatisk databehandling är tillförlitliga. Inhämtande av uppgifter och sambearbetning Uppgifter till registret får hämtas från följande register vid SCB: - personregister för folk- och bostadsräkningen (FoB) 90, - nybyggnadsregistret, - registret för moderniseringsstatistik för flerbostadshus, - fastighetstaxeringsregistret, - provstatistikregistret, - intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus, - utgiftsbarometern, - årliga inkomstfördelningsundersökningar (HINK), - bostads- och hyresundersökningar (BHU), - energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler. Ansvarig myndighet 2 Lantmäteriverket Register 2.1 Uppläggningsregistret för lägenheter Ändamål Registret får användas i en provverksamhet i Gävle kommun och i Högalids församling i Stockholms kommun. Uppgifterna i registret får inte användas får något annat ändamål än de bearbetningar som behövs för att lägga upp ett lägenhetsregister enligt lagen (1995:1537) om lägenhetsregister. Inhämtande av uppgifter och sambearbetning Uppgifter till registret får hämtas från - personregister som förs av fastighetsägare med uppgiftsskyldighet, - personregister i fastighetsdatasystemet vid Lantmäteriverket, - folkbokföringsdatabasen (för tillförande av adressuppgifter), - personregister för folk- och bostadsräkningen (FoB) 90 vid SCB (för tillförande av uppgifter om byggnadstyp, byggnadsperiod, värmesystem, antal rum och köksutrymme), - beskattningsdatabasen (för tillförande av uppgifter om organisationsnummer och koder för juridisk form samt för tillförande av uppgifter om deklarationsansvariga avseende fastighetstaxering). Ansvarig myndighet 3 Skatteverket Register 3.1 Uppläggningsregister för folkbokföring på lägenhet Ändamål Ett register får inrättas för respektive län. Uppgifterna i registren får endast användas i en provverksamhet för införande av folkbokföring på lägenhet i Gävle kommun respektive i Högalids församling i Stockholms kommun. Inhämtande av uppgifter och sambearbetning Uppgifter till registren får hämtas från - personregister som förs av fastighetsägare med uppgiftsskyldighet, - folkbokföringsdatabasen. Förordning (2003:983).