Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:281 · Visa register
Förordning (1996:281) med instruktion för Handelsflottans kultur- och fritidsråd
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1996-04-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:1082
Ikraft: 1996-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2006:1179
Upphävd: 2007-01-01
Uppgifter 1 § Handelsflottans kultur- och fritidsråd har till uppgift att planlägga, samordna och genomföra kultur- och fritidsverksamhet för sjöfolk. Verksförordningens tillämpning 2 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på rådet med undantag av 19, 20, 30 och 35 §§. Rådets ledning 3 § Rådets direktör är chef för rådet. Styrelsens ansvar och uppgifter 4 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i frågor om inriktningen av rådets verksamhet samt i frågor som avses i 19 § verksförordningen. Överklagande 5 § Rådets beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av 1. lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål, 2. lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga eller 3. andra föreskrifter. Rådets beslut i andra ärenden får överklagas endast om det 1. följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller 2. i en föreskrift särskilt hänvisas till 22 a § förvaltningslagen. Förordning (1998:1082).