Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:226 · Visa register
Förordning (1996:226) med instruktion för Statens oljelager
Departement: Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad: 1996-04-11
Ikraft: 1996-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1997:1294
Upphävd: 1998-01-01
Uppgifter 1 § Myndigheten Statens oljelager förvaltar statens civila beredskapslager av olja för krigssituationer och annan statlig egendom som används för lagringen. 2 § Statens oljelager svarar för 1. att statens beredskapslager enligt 1 § avvecklas senast den 31 december 1999, 2. att avvecklingen genomförs med målet att ge det för staten bästa ekonomiska resultatet, 3. att statens beredskapslager enligt 1 § vidmakthålls under avvecklingsperioden i den omfattning som krävs av beredskapsskäl, och 4. att en fortsatt ansvarsfull hantering av säkerhets- och miljöfrågor säkras vid anläggningar som finns kvar efter periodens slut. Verksförordningens tillämpning 3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens oljelager med undantag av 4, 5, 10-14, 17, 22, 27, 28 och 35 §§. Myndighetens ledning 4 § Generaldirektören är chef för myndigheten. Organisation 5 § Vid myndigheten finns ett råd bestående av högst fem personer. Myndighetens organisation i övrigt bestäms av generaldirektören. Överklagande 6 § Myndighetens beslut i frågor som rör förvaltningen av statens beredskapslager enligt 1 §, upplåtelse, försäljning eller annan avyttring av sådan egendom får inte överklagas. Myndighetens beslut i övrigt får överklagas hos regeringen, om inte något annat följer av - lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål, - lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga, - andra föreskrifter.