Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:173 · Visa register
Förordning (1996:173) om Miljö- och rymdforskningsinstitutet i Kiruna
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1996-03-14
Ikraft: 1996-04-15
Tidsbegränsad: 2001-12-31
1 § Inom Forskningsrådsnämnden finns Miljö- och rymdforskningsinstitutet i Kiruna. Institutet har till uppgift att - fördela de medel som tilldelats ett miljö- och rymdforskningsprojekt i Kiruna inom ramen för Europeiska unionens regionala utvecklingsprogram för mål 6-området avseende åren 1995-1999, - svara för rapportering till bidragsgivarna av dels resultat av forskningen, dels regionalekonomiska effekter av institutets verksamhet, - verka för att information om forskningen och forskningsresultaten sprids, - planera och förbereda en fortsatt verksamhet efter programtidens utgång, och - svara för redovisning och rapportering av verksamheten vid institutet enligt beslut av Övervakningskommittén för mål 6. 2 § Institutet leds av en styrelse, som består av en ordförande och åtta andra ledamöter. Ordföranden och de andra ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid. 3 § Vid institutet finns en föreståndare. Föreståndaren anställs genom beslut av styrelsen för en begränsad tid, dock längst till utgången av år 2000. 4 § Styrelsen beslutar i frågor som rör budget och verksamhetsplanering samt avger årsredovisning och anslagsframställning till Forskningsrådsnämnden. Årsredovisningen och anslagsframställningen skall ingå i den årsredovisning respektive anslagsframställning som Forskningsrådsnämnden lämnar till regeringen. Institutets verksamhet skall därvid redovisas särskilt.