Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:148 · Visa register
Förordning (1996:148) med instruktion för Statens jordbruksverk
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1996-03-07
Ikraft: 1996-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:415
Upphävd: 1998-07-01
Verksamhetens mål 1 § Statens jordbruksverk skall inom jordbrukets och rennäringens områden arbeta aktivt för en konkurrenskraftig, miljöanpassad och djurskyddsanpassad livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Jordbruksverket skall -- följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom näringarna, -- bistå regeringen och medverka i arbetet med internationella frågor och förhandlingar, och -- medverka i Sveriges strävan att uppnå en från samhällsekonomisk synpunkt mer effektiv och miljöanpassad jordbrukspolitik inom EU. Jordbruksverket skall vidta åtgärder i syfte att -- säkerställa ett gott hälsotillstånd hos husdjuren och genomföra skärpta djurskyddskrav, -- förebygga spridning av och bekämpa växtskadegörare och smittsamma djursjukdomar, -- åstadkomma ett rikt och varierat odlingslandskap, bevara den biologiska mångfalden och se till att jordbrukets belastning på miljön blir så liten som möjligt, -- skapa förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk i mindre gynnade områden. Jordbruksverket skall som fondkoordinator för EG-stöd -- verka för enhetlighet och likabehandling, -- svara för samtliga utbetalningar från jordbruksfonden genom centrala ADB-system som verket ansvarar för, -- samordna länsstyrelsernas handläggning av EG-stöden till jordbruket, -- inom berörda myndigheter bedriva internrevision av EG-stödens användning. Särskilda uppgifter och befogenheter 2 § Jordbruksverket ansvarar för distriktsveterinärorganisationen. Jordbruksverket har tillsyn över -- veterinärerna, med den begränsning som framgår av 3 § förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion, -- avbytarverksamheten inom jordbruket, och -- Skogs- och Lantbrukshälsan AB när det gäller bolagets handhavande av statliga medel för företagshälsovård inom jordbruket 3 § Av beredskapsförordningen (1993:242) framgår att Jordbruksverket är ansvarig myndighet för funktionen Livsmedelsförsörjning m.m. Verket skall i den mån det behövs samråda med Överstyrelsen för civil beredskap och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter i frågor rörande beredskapsplaneringen. 4 § Jordbruksverket får ta ut ersättning för tjänster som rör veterinär yrkesutövning och vattenhushållning. Verksförordningens tillämpning 5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Jordbruksverket. Myndighetens ledning 6 § Jordbruksverkets generaldirektör är chef för verket. Styrelsen 7 § Generaldirektören är styrelsens ordförande. Personalföreträdare 8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Jordbruksverket. Styrelsens ansvar och uppgifter 9 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta sådana föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen (1995:1322). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller av större vikt. Ärendenas handläggning 10 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Taxor 11 § Jordbruksverket bemyndigas att fastställa taxor för 1. verkets uppdragsverksamhet, 2. avbytarverksamheten inom jordbruket, 3. anslutningsavgift till företagshälsovården inom jordbruket. Taxa som avses i första stycket 1 fastställs efter samråd med Riksrevisionsverket.