Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1389 · Visa register
Förordning (1996:1389) om register hos Migrationsverket över fingeravtryck
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1996-12-12
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:412
Ikraft: 1997-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:720
Upphävd: 2001-10-01
1 § Migrationsverket får föra ett register över fingeravtryck och fotografier som tas med stöd av 5 kap. 5 § utlänningslagen (1989:529). Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling. Förordning (2000:412). 2 § Registret får användas vid prövning av ansökningar om uppehållstillstånd där skäl som avses i 3 kap. 2 eller 3 § utlänningslagen (1989:529) åberopas samt i ärenden om avvisning och utvisning. 3 § Registret får innehålla fingeravtryck och fotografi samt uppgifter om den registrerades namn, medborgarskap, kön och personnummer eller födelsetid. 4 § Uppgifter ur registret får lämnas ut på medium för automatisk databehandling endast om det följer av lag eller förordning. 5 § En uppgift i registret skall gallras när den registrerade blir svensk medborgare, dock senast tio år efter det att uppgiften registrerades.