Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1118 · Visa register
Lag (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas
Departement: Finansdepartementet KO
Utfärdad: 1996-11-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1212
Ikraft: 1997-01-01
Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag gäller näringsidkares marknadsföring av sådana produkter av glas som omfattas av nummer 7013 i Europeiska unionens tulltaxa i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. 5Lag (2011:1212). Beteckningar på och symboler för kristallglas 2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beteckningar och symboler som skall vara skyddade i marknadsföringen av sådana produkter som avses i 1 § och om förutsättningarna för att de skall få användas. Kompletterande information i vissa fall 3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur en framställning med ett varumärke som innehåller en sådan beteckning som avses i 2 § skall kompletteras så att det inte uppstår missförstånd om egenskaperna hos den vara som marknadsförs. Detsamma gäller om varumärket innehåller en beteckning som kan förväxlas med en beteckning som avses i 2 §. Det som sägs om varumärke skall också gälla ett företagsnamn eller annan text som används i marknadsföringen av sådana produkter som avses i 1 §. Analysmetoder 4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur en analys skall genomföras för att fastställa om förutsättningarna är uppfyllda för att en produkt skall få bära beteckningar och symboler av det slag som avses i 2 §. Tillsyn och sanktioner 5 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall se till att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag följs. 6 § Vid en prövning av om föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag har överträtts tillämpas marknadsföringslagen (2008:486), med undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Lag (2008:500).