Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:102 · Visa register
Förordning (1996:102) med instruktion för Fortifikationsverket
Departement: Finansdepartementet RS
Utfärdad: 1996-02-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1243
Ikraft: 1996-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:758
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Fortifikationsverket är en central förvaltningsmyndighet med huvuduppgift att förvalta statens fastigheter avsedda för försvarsändamål (ändamålsfastigheter). 2 § Fortifikationsverket skall förvalta ändamålsfastigheterna på ett sätt som --innebär god hushållning och hög ekonomisk effektivitet, --innebär att ändamålsenliga mark-, anläggnings- och lokalresurser tillhandahålls på konkurrenskraftiga villkor, --långsiktigt tar till vara ändamålsfastigheternas värden. Fortifikationsverket skall vidare på uppdrag av regeringen genomföra byggnadsföretag för statens räkning. 3 § Fortifikationsverket skall på uppdrag av Försvarsmakten lämna underlag för inriktningen av fortifikatoriska utvecklingsprojekt och medverka i sådana. 4 § Fortifikationsverket får inom sitt verksamhetsområde utföra även andra uppdrag än sådana som anges i 1-3 §§. Verket får ta ut avgifter för sin verksamhet. Avgifternas storlek bestäms av verket. Myndighetens ledning 5 § Fortifikationsverket leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten. Verkets generaldirektör är chef för myndigheten och ansvarar för och leder verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Verkförordningens tillämpning 6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Fortifikationsverket med undantag av 3, 6 och 12 §§. Vad som sägs i 7 § 3 och 9 § verksförordningen om myndighetschefens ansvar skall i stället gälla för styrelsen. Internrevision 6 a § Fortifikationsverket skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). Förordning (2006:1243). Personalföreträdare 7 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Fortifikationsverket. Anställningar m.m. 8 § Har upphävts genom förordning (2004:200). 9 § I fråga om anställning vid Fortifikationsverket av en militär tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).