Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:435 · Visa register
Förordning (1996:435) om lägenhetsregister
Departement: Finansdepartementet F
Utfärdad: 1996-05-23
Ikraft: 1996-06-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:108
Upphävd: 2007-04-15
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om det lägenhetsregister som med hjälp av automatisk databehandling förs med stöd av lagen (1995:1537) om lägenhetsregister. Registerändamål 2 § Lägenhetsregistret får, med undantag för vad som anges i andra stycket, föras för de ändamål som anges i 2 § lagen (1995:1537) om lägenhetsregister. De uppgifter som avses i 5 § denna förordning får inte användas för andra ändamål än det som anges i 1 § lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990. Registerinnehåll 3 § Lägenhetsregistret skall innehålla följande uppgifter A Ägare/upplåtelseform 1. Juridisk form 2. Ägarkategori för byggnad -- stat -- kommun -- juridisk person över vilken kommun utövar ett rättsligt bestämmande inflytande -- landsting -- bostadsrättsförening -- annan juridisk person -- fysisk person -- annan ägarkategori 3. Upplåtelseform -- äganderätt -- bostadsrätt -- hyresrätt -- övrigt B Byggnadstyp och slag av lägenhet m.m. 1.Typkod för taxeringsenhet 2. Byggnadstyp Småhus med en lägenhet -- friliggande -- radhus -- kedjehus inkl. parhus Småhus med två lägenheter -- friliggande -- radhus -- kedjehus inkl. parhus Flerbostadshus Lokalhus Specialbostadshus Fritidshus 3. Slag av lägenhet Permanentbostad -- vanlig permanentbostad -- specialbostad för äldre eller funktionshindrade som är så utformad eller tillhandahålls i sådan form att den inte riktar sig till den allmänna hyresmarknaden -- specialbostad för ungdomar eller studerande som är så utformad eller tillhandahålls i sådan form att den inte riktar sig till den allmänna hyresmarknaden Fritidshus Lokal C Byggnadens ålder m.m. 1. Nybyggnadsår i fastighetstaxeringslagens (1979:1152) mening 2. Ombyggnadsår 3. Värdeår 4. Byggnadsperiod 5. Värmesystem D Lägenhetsutformning 1. Antal rum 2. Köksutrymme -- kök -- kokvrå utan matrum -- kokskåp -- gemensamt kök -- kokmöjligheter saknas 3. Bostadsarea 4. Våningsplan (för flerbostadshus) 5. Förekomst av hiss i trappuppgång 6. Husform E Belägenhet 1. Län 2. Kommun 3. Församling F Identifikationsuppgifter 1. Fastighetsbeteckning 2. Byggnadsnummer 3. Lägenhetsbeteckning 4. Belägenhetsadress 5. Postnummer och postort Uppgiftsskyldighet 4 § En fastighetsägare är skyldig att på begäran lämna de uppgifter som anges i 3 § under B 3, C 5 och D 1-5. Uppgifterna skall lämnas till Lantmäteriverket enligt fastställt formulär. Fastighetsägaren skall också lämna sådana uppgifter till kommunen som behövs för att fastställa lägenhetsbeteckning. Med fastighetsägare avses i denna förordning även ägare av byggnad. 5 § De uppgifter som anges i 3 § under B 2, C 4-5 och D 1-2 skall lämnas ut på medium för automatisk databehandling från personregister för folk- och bostadsräkningen (FoB) 90 vid Statistiska centralbyrån. Föreläggande 6 § Ett sådant föreläggande som avses i 6 § lagen (1995:1537) om lägenhetsregister får även utfärdas av Lantmäteriverket. Övrigt 7 § Lantmäteriverket får, om det finns synnerliga skäl, medge kommun anstånd med att införa de uppgifter som anges i 3 § under F 3-4. 8 § Lantmäteriverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.