Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:889 · Visa register
Förordning (1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1995-06-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:1120
Ikraft: 1995-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:1101
Upphävd: 2009-01-15
1 § Den särskilda teoretiska och praktiska utbildning som avses i denna förordning skall vid behov anordnas för att det skall bli lättare att få arbete i Sverige för personer som 1. har en utländsk högskoleutbildning eller annan utländsk eftergymnasial utbildning som motsvarar en utbildning som omfattas av högskolelagen (1992:1434), 2. har invandrat, 3. är folkbokförda i Sverige, och 4. har ett annat modersmål än svenska. Förordning (2005:1120). 2 § Utbildningen skall ges på heltid och omfatta 40 poäng. Den skall bestå av dels teoretiska studier, dels praktik på en arbetsplats. De teoretiska studierna skall ge sådana fördjupade kunskaper som är av värde för praktiken. 3 § Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) skall tillämpas på utbildningen. 4 § Utöver de krav på särskilda förkunskaper som kan vara uppställda enligt 7 kap. 7 § högskoleförordningen (1993:100) gäller att en sökande skall ha en avslutad utländsk utbildning som avses i 1 § 1. Förordning (2005:1120). 5 § Vid urval bland sökande till utbildningen skall i stället för vad som anges i 7 kap. 10 § högskoleförordningen (1993:100) förtur ges till personer som är anmälda som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver och inte har kunnat få ett arbete som är lämpligt med hänsyn till utbildningen. Bestämmelserna om urval i 7 kap. 10 § högskoleförordningen skall tillämpas, om fler sökande än som kan antas till utbildningen uppfyller kraven i första stycket. Förordning (1998:1011).