Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:703 · Visa register
Förordning (1995:703) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel m.m.
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1995-06-01
Ikraft: 1995-06-20
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:1345
Upphävd: 1996-01-01
Inledande bestämmelse 1 § I denna förordning ges föreskrifter som kompletterar rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel och rådets förordning (EEG) nr 2082/92 av den 14 juli 1992 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel1. Behörig myndighet 2 § Statens livsmedelsverk skall ta emot och kontrollera sådana ansökningar om registrering som avses i artikel 5 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 och artikel 7 i rådets förordning (EEG) nr 2082/92. Tillsyn 3 § Tillsynen över efterlevnaden av reglerna i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 och rådets förordning (EEG) nr 2082/92 utövas av Livsmedelsverket och, i fråga om marknadsföring, av Konsumentverket. Verkställighetsföreskrifter 4 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av rådets förordning (EEG) nr 2081/92 och rådets förordning (EEG) nr 2082/92 får meddelas av Livsmedelsverket.