Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:686 · Visa register
Förordning (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl.
Departement: Finansdepartementet BA5
Utfärdad: 1995-05-24
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:777
Ikraft: 1995-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2006:1228
Upphävd: 2007-01-01
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning skall tillämpas av följande myndigheter: Arbetsmarknadsverket Banverket Boverket Centrala studiestödsnämnden Domstolsverket Fiskeriverket Fortifikationsverket Försvarets materielverk Försvarsmakten Försäkringskassan Karolinska institutet Kriminalvården Kungliga tekniska högskolan Lantmäteriverket Länsstyrelsen i Norrbottens län Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västra Götalands län Migrationsverket Polisväsendet Premiepensionsmyndigheten Riksgäldskontoret Skatteverket med Kronofogdemyndigheten Skogsvårdsorganisationen Statens jordbruksverk Statens pensionsverk Statens räddningsverk Statens skolverk Stockholms universitet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) Sveriges lantbruksuniversitet Totalförsvarets forskningsinstitut Tullverket Universitetet i Uppsala Universitetet i Lund Universitetet i Linköping Universitetet i Göteborg Universitetet i Umeå Verket för näringslivsutveckling Vägverket Förordningen skall även tillämpas av de myndigheter under regeringen som efter särskilt beslut av regeringen eller av myndigheterna själva inrättat intern revision. Förordning (2006:777). 2 § Endast om myndigheten saknar styrelse får de uppgifter som ankommer på myndighetens styrelse enligt denna förordning fullgöras av myndighetens chef. Förordning (1996:829). Intern revision 3 § Samtliga myndigheter som omfattas av denna förordning skall inrätta intern revision som skall ledas av en chef. Internrevisionen skall omfatta all verksamhet som myndigheten bedriver eller ansvarar för. Förordning (1996:829). 4 § Internrevisionen skall avse självständig granskning av myndighetens interna styrning och kontroll och hur myndigheten fullgör sina ekonomiska redovisningsskyldigheter. Revisionen skall bedrivas i enlighet med god sed för internrevision. En internrevisor får utföra andra uppgifter än som anges i första stycket endast om det är förenligt med god sed för internrevision och inte hindrar internrevisionen. Förordning (2000:1085). 5 § Myndighetens styrelse skall besluta om revisionsplan. Planen skall grundas på en inom internrevisionen genomförd analys av risken för väsentliga fel i den granskade verksamheten. Innan beslut fattas om revisionsplan skall samråd ske med Riksrevisionen. Förordning (2003:280). 6 § Internrevisorerna skall redovisa sina iakttagelser till myndighetens styrelse. Myndighetens styrelse skall fatta beslut om åtgärder med anledning av internrevisorernas redovisning. 7 § Har upphävts genom förordning (2003:280). Övergångsbestämmelser 1996:829 Denna förordning träder i kraft den 1 september 1996, men skall tillämpas vad avser länsstyrelserna i Norrbottens, Skåne och Stockholms län fr.o.m. den 1 januari 1997.