Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:669 · Visa register
Lag (1995:669) om märkning av skor
Departement: Finansdepartementet KO
Utfärdad: 1995-06-01
Ikraft: 1995-07-01
Lagens tillämpningsområde m.m. 1 § Denna lag skall tillämpas på skor som i näringsverksamhet säljs till konsumenter. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att lagen inte skall tillämpas på vissa slags skor. 2 § Med skor avses i denna lag -- produkter som är försedda med sula och som är utformade för att skydda eller täcka foten, och -- delar till sådana produkter i form av ovandel, foder och bindsula samt slitsula, när de säljs separat. Märkningsskyldighet 3 § Regeringen får meddela föreskrifter om att skor skall vara märkta med information om det material som används i huvudbeståndsdelarna av skorna. Närmare föreskrifter om märkningsskyldigheten får meddelas av den myndighet som regeringen bestämmer. Tillsyn 4 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall se till att de föreskrifter följs som har meddelats med stöd av denna lag eller ett bemyndigande enligt lagen. Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att föreskrifterna skall följas. Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite. 5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 1. att en näringsidkare är skyldig att betala kostnader för provtagning och undersökning av skor, 2. att en näringsidkare är skyldig att lämna sådana upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för att tillsynsmyndigheten skall kunna se till att de föreskrifter följs som har meddelats med stöd av denna lag eller ett bemyndigande enligt lagen. Överklagande 6 § Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.