Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1381 · Visa register
Förordning (1995:1381) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning
Departement: Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad: 1995-12-14
Ikraft: 1996-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1997:1294
Upphävd: 1998-01-01
Uppgifter 1 § Sveriges geologiska undersökning (SGU) är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering. Det övergripande målet för SGU:s verksamhet är att undersöka, dokumentera och beskriva Sveriges geologi för att tillhandahålla geologisk information som behövs särskilt inom områdena miljö och hälsa, fysisk planering och hushållning med naturresurser, naturresursförsörjning, jord- och skogsbruk och totalförsvar samt att marknadsföra denna information. SGU är chefsmyndighet för Bergsstaten. 2 § SGU skall i övrigt 1. handlägga ärenden enligt minerallagstiftningen och lagstiftningen om kontinentalsockeln, 2. inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m., och 3. främja och stödja riktad grundforskning och tillämpad forskning inom det geovetenskapliga området. Verksamheten skall bedrivas på sådant sätt att insamlat geologiskt material snabbt görs tillgängligt. SGU skall i övrigt verka för att landets mineralresurser tillgodogörs på bästa sätt. 3 § SGU får utföra uppdrag. För dessa uppdrag skall ersättning tas ut om inte annat är föreskrivet. Ersättningen fastställs efter grunder som bestäms av SGU. Verksförordningens tillämpning 4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på SGU. Myndighetens ledning 5 § Generaldirektören är chef för SGU. Personalföreträdare 6 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på SGU.