Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1223 · Visa register
Förordning (1995:1223) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 1996
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1995-11-23
Ikraft: 1996-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:1535
Upphävd: 1996-01-01
1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten för bränslen till följande belopp för år 1996. ___________________________________________________________________________ KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt ___________________________________________________________________________ 1. 2710 00 27, Bensin, dock 2710 00 29 inte flyg- eller bensin, som 2710 00 32 uppfyller krav för a) miljöklass 2 3 kr 30 öre 86 öre 4 kr 16 öre per liter per liter per liter b) miljöklass 3 3 kr 36 öre 86 öre 4 kr 22 öre per liter per liter per liter 2. 2710 00 34 Annan bensin 3 kr 90 öre 86 öre 4 kr 76 öre eller än som avses per liter per liter per liter 2710 00 36 under 1, dock inte flyg- bensin 3. 2710 00 55, Eldningsolja, 2710 00 69 dieselbränn- eller olja, annan 2710 00 74- fotogen än 2710 00 78 flygfotogen, m.m. som a) har för- 590 kr 1 054 kr 1 644 kr setts med per m3 per m3 per m3 märkämnen eller ger mindre än 85 volym- procent destillat vid 350 C, b) inte har försetts med märk- ämnen och ger minst 85 volym- procent de- stillat vid 350 C, till- hörig miljöklass 1 1476 kr 1 054 kr 2 530 kr per m3 per m3 per m3 miljöklass 2 1682 kr 1 054 kr 2 736 kr per m3 per m3 per m3 miljöklass 3 1955 kr 1 054 kr 3 009 kr per m3 per m3 per m3 4.ur 27111211- Gasol som an- 2711 19 00 vänds för a) drift av motordrivet 92 öre 55 öre 1 kr fordon, per liter per liter 47 öre fartyg eller luftfartyg b) annat ända- 115 kr 1 105 kr 1 220 kr mål än som per per per avses under a 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 5.ur27112900 Metan som an- vänds för a) drift av 1 533 kr 788 kr 2 321 kr motordrivet per per per fordon, far- 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg tyg eller luftfartyg b) annat 191 kr 788 kr 979 kr ändamål än per per per som avses 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg under a 6. 2711 11 00, Naturgas som 2711 21 00 används för a) drift av 1 533 kr 788 kr 2 321 kr motordrivet per per per fordon, far- 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 tyg eller luftfartyg b) annat ända- 191 kr 788 kr 979 kr mål än som per per per avses under a 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 7. 2701, 2702 Kolbränslen 251 kr 916 kr 1 167 kr eller 2704 per per per 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 8. 2713 11 00- Petroleumkoks 251 kr 916 kr 1 167 kr 2713 12 00 per per per 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 2 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten för år 1996 utgör 1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling, 2. 4,3 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, 3. 7,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och 4. 9,7 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.