Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1122 · Visa register
Förordning (1995:1122) om statlig garanti för fartygsfinansiering
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 1995-10-12
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:218
Ikraft: 1995-10-25 överg.best.
1 § Statlig garanti (kreditgaranti) får lämnas enligt denna förordning för 1. lån som beställare tar upp i samband med betalning till varvsföretag i Sverige för levererade fartyg som har nybyggts och 2. lån som svenska varvsföretag tar upp för att finansiera beställda fartyg under byggnad. 2 § Kreditgaranti får lämnas endast om 1. fartyget helt eller delvis grundas på ny teknik, 2. fartyget har ett högt förädlingsvärde, och 3. fartyget säljs till köpare på en marknad där varvsföretaget tidigare inte haft någon eller endast liten försäljning. 3 § För att kreditgaranti skall lämnas krävs vidare att de ekonomiska förutsättningarna för försäljningen skall vara goda. Detta innefattar att 1. försäljningspriset skall täcka varvsföretagets självkostnader, 2. de ekonomiska förutsättningarna i den verksamhet där fartyget skall användas bedöms vara goda, och 3. varvsföretaget skall ha goda förutsättningar att färdigställa och leverera fartyget. 4 § Frågor om kreditgarantier prövas av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer. Närmare bestämmelser om kreditgarantier finns i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier. Förordning (2011:218). 5 § För kreditgaranti som utfärdas skall låntagaren i förskott betala en årlig avgift som Riksgäldskontoret fastställer. Avgiften skall bestämmas med utgångspunkt från riskerna med garantin och behovet att täcka garantisystemets kostnader på lång sikt. Den skall uppgå till minst 1,5 procent av det garanterade beloppet per år. 6 § Kreditgaranti får högst avse ett belopp motsvarande 80 procent av det kontrakterade försäljningspriset. Det garanterade lånet får ha en löptid av längst tolv år från leverans. Förordning (1997:1018). 7 § Kreditgaranti får utfärdas tidigast tolv månader före avsett leveransdatum. Om fartyget har särskilt lång byggnadstid, får garantin dock utfärdas tidigast arton månader före avsett leveransdatum. 8 § har upphävts genom förordning (1997:1018). 9 § har upphävts genom förordning (1997:1018). 10 § har upphävts genom förordning (1997:1018). Förfarandet vid garantigivningen 11 § har upphävts genom förordning (1997:1018). 12 § har upphävts genom förordning (1997:1018). 13 § har upphävts genom förordning (1997:1018). 14 § har upphävts genom förordning (1997:1018). Övergångsbestämmelser 1995:1122 Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling. Kreditgaranti enligt förordningen får lämnas för lån avseende fartyg som har levererats från den 1 juli 1995.