Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1120 · Visa register
Förordning (1995:1120) om fortsatt praktik
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 1995-10-12
Ikraft: 1995-11-15 överg.best.
Tidsbegränsad: 1996-04-01
Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om fortsatt praktik i form av arbetsmarknadsutbildning (ungdomspraktik) för sådana ungdomar som senast den 30 september 1995 anvisats ungdomspraktikplats enligt den upphävda förordningen (1994:936) om ungdomspraktikanter. Sådan praktik får pågå längst t. o. m. den 31 mars 1996. 2 § Länsarbetsnämnden skall med förtur pröva om praktiken kan ersättas av arbete på den reguljära arbetsmarknaden, någon annan utbildning eller någon annan lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Utbildning och vägledning 3 § En ungdomspraktikant skall efter länsarbetsnämndens anvisningar delta i 1. en kurs om hur arbetsmarknaden fungerar och om hur man söker arbete, 2. arbetsförberedande åtgärder i form av vägledning, och 3. sådana arbetsmarknadspolitiska åtgärder som bedöms vara lämpliga. Återkallande av anvisning 4 § Länsarbetsnämnden skall återkalla anvisningen av en praktikplats, om 1. nämnden finner att praktiken kan ersättas av arbete på den reguljära arbetsmarknaden, av någon annan utbildning eller någon annan lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, 2. praktikanten utför förvärvsarbete som inte enbart är tillfälligt eller av obetydlig omfattning, 3. praktikanten avvisar ett erbjudet lämpligt arbete, 4. arbetsgivaren eller praktikanten inte följer den utvecklingsplan som har upprättats, 5. praktikanten utan giltig anledning inte deltar i verksamhet som avses i 3 §, 6. praktikanten under praktiken tar emot ersättning som i en anställning brukar lämnas för samma tid som avses med praktiken, 7. praktikanten gör sig skyldig till annan allvarlig misskötsamhet, eller 8. arbetsgivaren inte fullgör sitt åtagande att betala finansieringsbidrag. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart. Förmåner 5 § Ungdomspraktikanten har rätt till utbildningsbidrag i form av dagpenning. Dagpenningen beräknas enligt 20--22 §§ förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning. Arbetshandikappade ungdomar har efter tolv månaders praktik rätt till en dagpenning om lägst 475 kronor. Såsom praktik räknas i detta hänseende också tid då den arbetshandikappade haft en särskild inskolningsplats enligt den upphävda lagen (1989:425) om särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare. 6 § Länsarbetsnämndens anvisning av en praktikplats innebär att nämnden har beslutat att ungdomspraktikanten har rätt till utbildningsbidrag. Den allmänna försäkringskassan beräknar bidragets storlek och betalar ut bidraget. 7 § Om det finns särskilda skäl får länsarbetsnämnden lämna ersättning för resekostnader med ett skäligt belopp till ungdomspraktikanten. Återbetalningsskyldighet 8 § På utbildningsbidrag enligt denna förordning skall tillämpas bestämmelserna om återbetalningsskyldighet i 22 § förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Vad som där sägs om länsarbetsnämnden skall dock i stället gälla allmän försäkringskassan. Eftergift 9 § Länsarbetsnämnden får på begäran av arbetsgivaren helt eller delvis efterskänka en fordran på finansieringsbidrag, om 1. arbetsgivaren anställer ungdomspraktikanten senast i samband med anvisningstidens slut, under förutsättning att praktikanten inte har varit anvisad praktik hos arbetsgivaren för sammanlagt längre tid än sex månader, 2. praktikanten i betydande omfattning har varit ledig eller på annat sätt varit frånvarande från utbildningen hos arbetsgivaren, eller 3. det av någon annan anledning än som sägs i 2 är uppenbart oskäligt att kräva betalning. Begäran om eftergift skall göras hos länsarbetsnämnden inom en månad från anvisningstidens slut. 10 § Länsarbetsnämnden skall underrätta försäkringskassan om beslut i fråga om eftergift. Överklagande 11 § Länsarbetsnämndens beslut om att återkalla en anvisning av en praktikplats får överklagas hos Arbetsmarknadsstyrelsen av den som har anvisats platsen. Nämndens beslut i fråga om eftergift får överklagas hos samma instans av arbetsgivaren. Andra beslut av länsarbetsnämnden får inte överklagas. 12 § I fråga om ett ärende som i första instans avgörs av en allmän försäkringskassa tillämpas bestämmelserna i 20 kap. 10--13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring. Övrigt 13 § I fråga om den som har anvisats en praktikplats enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning, nämligen -- 30 § första stycket 1--5, 7 och 8 om utbildningsbidrag vid frånvaro, -- 30 a och 30 b §§ om karensdagar och beviljande av ledighet, -- 31 och 32 §§ samt 33 § första stycket 1 och andra stycket om samordning med andra förmåner m. m., och -- 42 § andra stycket om vad som gäller vid arbetskonflikter. 14 § Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att tillämpa denna förordning. Om en åtgärd skall vidtas av de allmänna försäkringskassorna skall dock föreskrifterna meddelas av Riksförsäkringsverket efter samråd med Arbetsmarknadsstyrelsen. Övergångsbestämmelser 1995:1120 Denna förordning träder i kraft den 15 november 1995 och gäller till utgången av mars 1996. Bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 oktober 1995.