Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1110 · Visa register
Tillkännagivande (1995:1110) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp
Departement: Justititiedepartementet L2
Utfärdad: 1995-10-05
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:155
Upphävd: 2001-04-19
Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp har för Sveriges del med vissa undantag trätt i kraft den 1 januari 1989. Konventionens engelska och franska originaltexter har, jämte en svensk översättning, intagits i bilaga till lagen (1987:822) om internationella köp. Texterna på övriga originalspråk, arabiska, kinesiska, ryska och spanska, har kungjorts genom publicering i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1987:87). Konventionen kommer den 1 januari 1996 att ha trätt i kraft i förhållande till de främmande stater som förtecknats i det följande. Stat Dag för Förklaringar och reservationer konventionens ikraftträdande i förhållande till staten __________________________________________________________________________ Amerikas fö- renta stater 1988-01-01 I enlighet med artikel 95 skall punkt 1 b i artikel 1 inte vara bindande för Förenta Staterna. Argentina 1988-01-01 I enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen skall de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen, som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskomkommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagandesvar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte gälla när en part har sitt affärsställe i Republiken Argentina. Australien 1989-04-01 Konventionen skall tillämpas på alla australiska stater och kontinentala territorier samt på alla utomkontinentala territorier med undantag av territorierna Julön, Cocos-(Keeling-)öarna samt Ashmore- och Cartier-öarna. Bosnien- Hercegovina 1992-03-06 -- Bulgarien 1991-08-01 -- Canada 1992-05-01 Canada förklarar i enlighet med artikel 93 att konventionen skall omfatta Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan och Northwest Territories. 1993-01-01 Konventionen skall omfatta även Yukon Territory. 1993-02-01 Förklaringen att punkt 1 b i artikel 1, i enlighet med artikel 95, inte skall vara bindande såvitt avser British Columbia återtas. Chile 1991-03-01 I enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen förklarar Chile att de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen, som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Chile. Danmark 1990-03-01 I enlighet med artikel 92 skall Danmark inte vara bundet av del II i konventionen. Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Färöarna och Grönland. I enlighet med artikel 94 1 jfr 3, skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då den ena parten har sitt affärsställe i Danmark, Finland, Norge eller Sverige och den andra parten har sitt affärsställe i ett annat av de nämnda länderna. I enlighet med artikel 94 2 skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då den ena parten har sitt affärsställe i Danmark, Finland, Norge och Sverige och den andra parten har sitt affärsställe i Island. Ecuador 1993-02-01 -- Egypten 1988-01-01 -- Estland 1994-10-01 I enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen förklarar Estland att de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Estland. Finland 1989-01-01 I enlighet med artikel 92 skall Finland inte vara bundet av del II i konventionen (avtalsdelen). I enlighet med artikel 94, i förhållande till Sverige enligt första stycket och i övrigt enligt andra stycket, skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då parterna har sina affärsställen i Finland, Sverige, Danmark, Island eller Norge. Frankrike 1988-01-01 -- Georgien 1995-09-01 -- Guinea 1992-02-01 -- Irak 1991-04-01 -- Italien 1988-01-01 -- Förbunds- 1988-01-01 -- republiken Jugoslavien (Serbien- Montenegro) Kina 1988-01-01 Folkrepubliken Kina anser sig inte bunden av punkt 1 b i artikel 1, artikel 11 och de bestämmelser i konventionen som avser innehållet i artikel 11. Kuba 1995-12-01 -- Lesotho 1988-01-01 -- Mexico 1989-01-01 -- Moldavien 1995-11-01 -- Nederländerna 1992-01-01 Konventionen skall gälla i Nederländerna med Aruba. Norge 1989-08-01 I enlighet med artikel 92 skall Norge inte vara bundet av del II i konventionen (avtalsdelen). I enlighet med artikel 94, i förhållande till Finland och Sverige enligt första stycket och i övrigt enligt andra stycket, skall konventionen inte tillämpas på köpeavtal då parterna har sina affärsställen i Norge, Danmark, Finland, Island eller Sverige. Nya Zeeland 1995-10-01 Nya Zeeland förklarar att konventionen inte skall omfatta Cook Islands, Niue och Tokelau. Rumänien 1992-06-01 -- Ryska federationen 1991-09-01 I enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen förklarar Ryska federationen att de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Ryska federationen. Schweiz 1991-03-01 -- Slovakien 1993-01-01 I enlighet med artikel 95 skall punkt 1 b i artikel 1 inte vara bindande för Slovakien. Slovenien 1991-06-25 -- Spanien 1991-08-01 -- Syrien 1988-01-01 -- Tjeckien 1993-01-01 I enlighet med artikel 95 skall punkt 1 b i artikel 1 inte vara bindande för Tjeckien. Tyskland 1991-01-01 Konventionen skall tillämpas även i fråga om Västberlin från dagen för ikraftträdandet i förhållande till Förbundsrepubliken Tyskland. Förbundsrepubliken Tyskland anser att parter i konventionen som har avgett en förklaring enligt artikel 95 i konventionen inte skall anses som fördragsslutande stater enligt artikel 1 första stycket b i konventionen. Därför finns det ingen skyldighet att tillämpa och Förbundsrepubliken Tyskland ikläder sig ingen skyldighet att tillämpa denna bestämmelse när internationellt privaträttsliga regler leder till tillämpningen av lagen hos en part som har avgett en förklaring om att den inte vill vara bunden av artikel 1 första stycket b i konventionen. Till följd härav avger Förbundsrepubliken Tyskland ingen förklaring enligt artikel 95 i konventionen. Uganda 1993-03-01 -- Ukraina 1991-02-01 I enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen förklarar Ukraina att de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Ukraina. Ungern 1988-01-01 Ungern anser Allmänna villkor för leverans av varor mellan organisationer i stater som är medlemmar av Rådet för ömsesidigt ekonomiskt bistånd /GCD CMEA, 1968/1975, 1979 års version/ vara underkastade bestämmelserna i artikel 90 i konventionen. I enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen förklarar Ungern att de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen, som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Ungern. Vitryssland 1990-11-01 I enlighet med artiklarna 12 och 96 i konventionen förklarar Vitryssland att de bestämmelser i artikel 11, artikel 29 eller del II i konventionen som tillåter att köpeavtal ingås, ändras eller upphör genom överenskommelse i annan än skriftlig form eller att anbud, antagande svar eller någon annan viljeförklaring görs i annan än skriftlig form, inte skall gälla när en part har sitt affärsställe i Vitryssland. Zambia 1988-01-01 -- Österrike 1989-01-01 --