Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1035 · Visa register
Förordning (1995:1035) om sysselsättningsinsatser inom kulturområdet
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1995-07-20
Ikraft: 1995-08-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:107
Upphävd: 2000-05-01
1 § I syfte att rädda föremålssamlingar vid museer och andra kulturinstitutioner lämnas i enlighet med föreskrifterna i denna förordning bidrag till sysselsättningsinsatser inom kulturområdet. Villkor för bidrag m. m. 2 § Bidrag lämnas till statliga eller statsunderstödda museer, kommunala museer, arkiv, hembygdsföreningar och hemslöjdsföreningar. 3 § Bidrag kan lämnas för registrering, dokumentation, gallring, vård, konservering och magasinering av föremålssamlingar och arkivalier. I särskilda fall kan bidrag lämnas även för andra angelägna åtgärder inom kulturområdet. Ansökan om bidrag 4 § Ansökan om bidrag skall innehålla uppgifter om planerade projekt, behovet av personal och utbildning samt planerad utåtriktad verksamhet och information. Till ansökan skall fogas en plan för institutionens mål med samlingarna. Ansökan kan göras på särskild blankett som tillhandahålls av Kulturdepartementet (SESAM-projektet). 5 § Bidrag lämnas för 100 % av lönekostnaderna för personer som anställs med anledning av projektet under förutsättning att de egna insatserna för projektets totalkostnad uppgår till minst 30 % för statliga museer och arkiv, 40 % för statsunderstödda museer, 50 % för övriga institutioner m. m. Om det finns särskilda skäl kan bidrag lämnas även för andra kostnader än lönekostnader. Ärendenas handläggning 6 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av regeringen. Beslut om bidrag efter ansökan fattas två gånger om året, senast under juni och december månad varje år. Ansökningar skall ha kommit in till Kulturdepartementet (SESAM-projektet) senast den 15 mars respektive den 15 september för att behandlas vid närmast följande beslutstillfälle.