Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1386 · Visa register
Förordning (1995:1386) med instruktion för Patent- och registreringsverket
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1995-12-14
Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:369
Ikraft: 1996-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1111
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Patent- och registreringsverket är central förvaltningsmyndighet för ärenden om patent, varumärken, mönster, efternamn och förnamn. Verket för register över periodiska skrifter med utgivningsbevis. Verket är internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete samt handlägger ärenden om registrering av kommunala vapen och om utgivning av periodisk skrift. Verket prövar frågor om tillstånd och dispens enligt vad som är särskilt föreskrivet. Förordning (2004:369). 2 § Verket ger ut publikationer såsom patentdokument, årsregister till patent, tidning för kungörelser om patentansökningar och patent, registreringstidning för varumärken, registreringstidning för mönster och tidning för kungörelser av efternamn. Verket utfärdar bevis och utdrag ur verkets register. Förordning (2004:369). 3 § Verket får bedriva uppdragsverksamhet, såsom att tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, ombesörja bevakning av avgifter för patent, varumärken och mönsterskydd, bedriva kurs- och utbildningsverksamhet samt tillhandahålla tjänster avseende verkets dokumentation. Verket får också bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde på de villkor som föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192). Förordning (2004:369). Verksförordningens tillämpning 4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på verket. Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta om sådana föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen som inte är av principiell art eller i övrigt av större vikt. Förordning (1996:90). Myndighetens ledning 5 § Verkets generaldirektör är chef för myndigheten. Personalföreträdare 6 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på verket. Ärendenas handläggning 7 § Avdelningscheferna på patent- och varumärkesavdelningarna eller av dem särskilt förordnade tjänstemän får förordna om muntlig förhandling, om det behövs för att utreda ett ärende. Begäran av sökande eller behörig invändare om muntlig förhandling i patent-, varumärkes-, mönster- eller namnärende får inte avslås, såvida vederbörande inte förut beretts tillfälle att yttra sig vid sådan förhandling. Övriga bestämmelser 8 § Utan hinder av vad som anges i 16 § och 21 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) får verket ta ut avgift för kopia av allmän handling och för utskrift av upptagning för automatisk databehandling även om en beställning inte omfattar tio sidor, samt ta ut avgift av staten för kopia eller avskrift av allmän handling, utskrift av upptagning för automatisk databehandling, kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning samt för bevis och registerutdrag. 9 § Verket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i patent-, varumärkes- eller mönsterdokumentation som utgör allmän handling hos verket eller som ingår i verkets 1. patentregister, diarium enligt 7 § och förteckning enligt 8 § patentkungörelsen (1967:838), 2. varumärkesregister, 3. mönsterregister och diarium enligt 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486), eller 4. register över periodiska skrifter. Förordning (2004:369).