Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:948 · Visa register
Förordning (1994:948) om den nationella forskningsanläggningen acceleratorlaboratoriet (The Svedberg-laboratoriet) i Uppsala
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1994-06-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:1204
Ikraft: 1994-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2003:1093
Upphävd: 2004-01-01
1 § Vid Uppsala universitet finns det ett acceleratorlaboratorium, benämnt The Svedberg-laboratoriet. Laboratoriet är en sådan inrättning för särskilda uppgifter som avses i 3 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100). Laboratoriet skall vara tillgängligt för forskare från universitet, högskolor och övriga forskningsinstitutioner i Sverige. Även forskare från andra länder skall kunna bedriva forskning vid laboratoriet. Förordning (1998:1008). 2 § Vid laboratoriet bedrivs acceleratorbaserad forskning. 3 § Laboratoriet leds av en styrelse. Vid laboratoriet skall finnas en föreståndare som utses av styrelsen. 4 § Styrelsen skall besluta i frågor som rör budget och verksamhetsplanering samt verka för medelsanskaffning. 5 § Styrelsen består av en ordförande och sex andra ledamöter. Samtliga utses av styrelsen för universitetet. Två ledamöter utses efter förslag från Vetenskapsrådet. Förordning (2000:1204). 6 § Efter samråd med universitetet skall Vetenskapsrådet lämna underlag till budget, årsredovisning och annat liknande underlag till regeringen. Förordning (2000:1204).