Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:755 · Visa register
Förordning (1994:755) om arealbidrag för ekologisk odling
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1994-06-02
Ikraft: 1994-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:756
Upphävd: 2002-01-01 överg.best.
1 § Stöd kan enligt denna förordning lämnas som arealbidrag för ekologisk odling till jordbrukare med mer än två hektar sådan odling. Bidrag lämnas för budgetåret 1994/95. 2 § Bidrag lämnas för areal med ekologisk odling skördeåret 1994 1. om Kontrollföreningen för ekologisk odling (KRAV) eller Svenska demeterförbundet godkänt arealen som ekologisk odling, eller 2. om stöd lämnats för arealen enligt förordningen (1989:11) om stöd till alternativ odling. Bidrag lämnas inte för areal för vilken omställnings- eller anläggningsstöd lämnats. 3 § Bidraget lämnas med ett visst belopp för varje hektar av den bidragsberättigade arealen. Jordbruksverket meddelar föreskrifter om storleken på bidraget. 4 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av Jordbruksverket. 5 § Som villkor för bidrag gäller att brukaren lämnar sådana uppgifter till Jordbruksverket som är av betydelse för stödgivningen. 6 § Mottagaren av bidrag är återbetalningsskyldig för belopp som har betalats ut felaktigt. Om beslutet om bidrag har meddelats på grund av oriktig eller vilseledande uppgift av bidragstagaren, får beslutet omedelbart hävas och lämnat bidrag krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut. 7 § Jordbruksverket får ompröva beslut om bidrag. En begäran om omprövning skall ha kommit in till verket inom fyra veckor från det att brukaren har fått del av beslutet om bidrag. 8 § Jordbruksverkets beslut i fråga om bidrag får inte överklagas. 9 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om bidrag enligt denna förordning. Övergångsbestämmelser 2001:756 De upphävda förordningarna gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före utgången av december 2001.