Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:713 · Visa register
Förordning (1994:713) med instruktion för Militärhögskolan
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1994-05-26
Ikraft: 1994-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:1476
Upphävd: 1997-01-01
Uppgifter 1 § Militärhögskolan har till uppgift att för Försvarsmakten utbilda militär och civil personal. Vid Militärhögskolan skall det också bedrivas forskning. Militärhögskolans resurser får även utnyttjas för motsvarande ändamål för andra totalförsvarsmyndigheter och för samhället i övrigt. Militärhögskolan får också anordna utbildning för studerande från andra delar av samhället och för utländska officerare. Förordning (1996:443). 2 § Militärhögskolan har till huvuduppgift att bedriva högskoleutbildning av yrkes- och reservofficerare på högre nivåer för krigs- och fredsbefattningar. Militärhögskolan skall inom sitt verksamhetsområde också stödja utbildningen inom Försvarsmakten. Militärhögskolan skall även säkerställa att stöd beträffande forskning m.m. kan lämnas till Försvarshögskolan. 3 § Militärhögskolan skall samverka med universitet, andra högskolor och Försvarets forskningsanstalt för att hålla sig underrättad om sådan forskning och annan utveckling som är av betydelse för Militärhögskolans verksamhetsområde. Utbildning och forskning skall bedrivas främst inom ämnena säkerhetspolitik, ledningsvetenskap, ledarskap, krigskonst med militärhistoria, militärteknik samt ekonomi och logistik med avseende på försvaret. Förordning (1994:1367). 4 § Militärhögskolan får ta ut avgifter av Försvarsmakten och andra uppdragsgivare för sin verksamhet. Avgifternas storlek bestäms av högskolan. 5 § För behörighet till högskoleutbildning gäller kraven i högskoleförordningen (1993:100). Verksförordningens tillämpning 6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Militärhögskolan med undantag av 30 §. Förordning (1996:104). Myndighetens ledning 7 § Militärhögskolan leds av en rektor. Styrelse 8 § Militärhögskolans styrelse består av högst elva personer, rektorn medräknad. I styrelsen skall representanter för lärare och studerande ingå. Förordning (1996:239). Forskningskollegium och andra organ 9 § Vid Militärhögskolan finns ett militärt forskningskollegium. Vissa befattningshavare kan även tillhöra fakultet vid universitet eller annan högskola. 10 § Till forskningskollegiet hör de som inom högskolans vetenskapsområde och verksamhetsområde 1. innehar eller uppehåller anställning som professor, 2. innehar eller uppehåller anställning som lärare eller forskare för vilken det krävs lägst doktorsexamen eller motsvarande kompetens, 3. innehar eller uppehåller anställning som lärare inom visst ämnesområde och är officer, 4. innehar eller uppehåller anställning vid forskningsråd, om anställningen motsvarar någon anställning under 1--3 och anställningen är knuten till Militärhögskolan, 5. innehar eller uppehåller anställning som lärare eller forskare och som har doktorsexamen och tjänstgör minst femtio procent vid Militärhögskolan. Som ytterligare villkor gäller att den som avses i första stycket skall inneha eller uppehålla sin anställning utan tidsbegränsning eller med förordnande för minst två år. Anställningen skall avse minst halvtidstjänstgöring. Tjänsteförslagsnämnd 11 § För Militärhögskolans tjänsteförslagsnämnd gäller bestämmelserna i 6 kap. 1--5 §§ högskoleförordningen (1993:100). Som fakultet respektive fakultetsnämnd betraktas härvid även Militärhögskolans forskningskollegium. Personalföreträdare 12 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Militärhögskolan. 13 § har upphävts genom förordning (1996:104). Styrelsens ansvar och uppgifter 14 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen skall styrelsen besluta om Militärhögskolans långsiktiga inriktning. Råd 15 § Till Militärhögskolan får ett eller flera vetenskapliga råd knytas. Bibliotek 16 § Vid Militärhögskolan skall det finnas ett vetenskapligt bibliotek. Verksamhetsformer 17 § När myndigheten är krigsorganiserad skall verksamheten bedrivas enligt vad Försvarsmakten föreskriver. Anställning m.m. 18 § Anställning av institutionschef och linjechef samt av yrkesofficer som generalmajor, konteramiral, överste av 1. graden och kommendör av 1. graden beslutas av regeringen efter anmälan av rektorn. Som yrkesofficer får endast den anställas som har en motsvarande anställning i Försvarsmakten. Anställningen vid Militärhögskolan skall gälla tills vidare, dock längst sex år. Förordning (1996:104). 19 § Militärhögskolan får som lärare anställa professorer (inbegripet adjungerade professorer), lektorer, adjunkter, forskarassistenter, utländska lektorer, timlärare, gästlärare, facklärare och lärare som är officerare. I fråga om anställning som professor, lektor, adjunkt och forskarassistent skall bestämmelserna i 4 kap. 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18 och 20 §§ högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. 20 § I fråga om anställning vid Militärhögskolan av en militär tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373). 21 § Två av ledamöterna i styrelsen vid Militärhögskolan utses genom val bland lärarna och de studerande. Förordning (1996:104).