Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:644 · Visa register
Förordning (1994:644) med instruktion för Försvarets materielverk
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1994-05-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:1366
Ikraft: 1994-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:103
Upphävd: 1996-04-01
Uppgifter 1 § Försvarets materielverk är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att anskaffa, vidmakthålla och avveckla materiel och förnödenheter på uppdrag av Försvarsmakten samt att inom detta område stödja Försvarsmaktens verksamhet. Myndigheten biträder Försvarsmakten i fråga om långsiktig materielförsörjningsplanering samt materielsystemkunskap. Försvarets materielverk är patentorgan för de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet och skall handlägga ärenden som rör immaterialrättsliga frågor. Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde även tillhandahålla tjänster åt andra än dem som sägs i första och andra styckena. Förordning (1994:1366). 2 § Försvarets materielverk får ta ut avgifter för sin verksamhet. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. Verksförordningens tillämpning 3 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Försvarets materielverk. Myndighetens ledning 4 § Försvarets materielverks generaldirektör är chef för myndigheten. Vid Materielverket finns en överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare. Styrelsen 5 § Försvarets materielverks styrelse består av högst nio personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande. Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1994:1366). Organisation 6 § Inom Försvarets materielverk finns tre materielledningar. Personalföreträdare 7 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på verket. Personalansvarsnämnden 8 § Försvarets materielverks personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören, chefsjuristen, personaldirektören och personalföreträdarna -- av de personer som generaldirektören utser. Generaldirektören är ordförande i nämnden. Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Anställning m. m. 9 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid. Anställning som överdirektör, som chef för materielledning samt av yrkesofficer som generalmajor, konteramiral, överste av 1. graden och kommendör av 1. graden beslutas av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Som yrkesofficer får endast den anställas som har en motsvarande anställning i Försvarsmakten. Anställningen vid Försvarets materielverk skall gälla tills vidare, dock längst sex år. Förordning (1994:1366). 10 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1994:1366). 11 § I fråga om anställning vid Försvarets materielverk av en militär tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).