Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:643 · Visa register
Förordning (1994:643) med instruktion för Fortifikationsverket
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1994-05-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:1364
Ikraft: 1994-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:102
Upphävd: 1996-04-01
Uppgifter 1 § Fortifikationsverket är en central förvaltningsmyndighet med huvuduppgift att förvalta statens fastigheter avsedda för försvarsändamål (ändamålsfastigheter). 2 § Fortifikationsverket skall förvalta ändamålsfastigheterna på ett sätt som -- innebär god hushållning och hög ekonomisk effektivitet, -- innebär att ändamålsenliga mark-, anläggnings- och lokalresurser tillhandahålls på konkurrenskraftiga villkor, -- långsiktigt tar till vara ändamålsfastigheternas värden. Fortifikationsverket skall vidare på uppdrag av regeringen genomföra byggnadsföretag för statens räkning. 3 § Fortifikationsverket skall på uppdrag av Försvarsmakten lämna underlag för inriktningen av och medverka i fortifikatoriska utvecklingsprojekt. 4 § Fortifikationsverket får inom sitt verksamhetsområde utföra även andra uppdrag än sådana som anges i 1--3 §§. Verket får ta ut avgifter för sin verksamhet. Avgifternas storlek fastställs av verket. Verksförordningens tillämpning 5 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på Fortifikationsverket. Myndighetens ledning 6 § Fortifikationsverkets generaldirektör är chef för verket. Styrelsen 7 § Fortifikationsverkets styrelse består av högst nio personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Organisation 8 § Fortifikationsverket beslutar om sin organisation. Personalföreträdare 9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Fortifikationsverket. Personalansvarsnämnden 10 § Fortifikationsverkets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av chefen för den enhet som svarar för personalfrågor och myndighetens chefsjurist. Generaldirektören är nämndens ordförande. Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Anställning m. m. 11 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid. Anställning av yrkesofficer som generalmajor, konteramiral, överste av 1. graden och kommendör av 1. graden beslutas av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Som yrkesofficer får endast den anställas som har en motsvarande anställning i Försvarsmakten. Anställningen vid Fortifikationsverket skall gälla tills vidare, dock längst sex år. Förordning (1994:1364). 12 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande. Förordnandet ges för en bestämd tid. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande. 13 § I fråga om anställning vid Fortifikationsverket av en militär tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).