Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:571 · Visa register
Förordning (1994:571) om ersättning för inställelse vid någon av de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad: 1994-06-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:139
Ikraft: 1994-07-01
1 § I fråga om ersättning enligt 15 § lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt tillämpas 1 § andra och tredje styckena, 2 och 3 §§, 4 § andra stycket, 5, 8 och 10 §§ samt 11 § första stycket förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. Traktamente för dag får bestämmas till högst 350 kr per dag. Förordning (2007:139). 2 § Har upphävts genom förordning (1995:1309). 3 § En framställning om ersättning eller förskott på ersättning skall göras hos tingsrätten i den ort där den kallade vistas. I övrigt tillämpas bestämmelserna i kungörelsen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m. m.