Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:565 · Visa register
Förordning (1994:565) om vårdnadsbidragsregister
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1994-06-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:1084
Ikraft: 1994-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:455
Upphävd: 2018-06-01
Inledande bestämmelse 1 § För de ändamål som anges i 2 § skall Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna med hjälp av automatisk databehandling föra ett vårdnadsbidragsregister. Registerändamål 2 § Vårdnadsbidragsregistret får användas för 1. handläggning av ärenden enligt lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag samt 2. tillsyn, uppföljning, utvärdering och statistikframställning beträffande ärenden om vårdnadsbidrag. Registerinnehåll 3 § Vårdnadsbidragsregistret får innehålla uppgifter om 1. den som gör anmälan om vårdnadsbidrag, 2. barn för vilket anmälan gäller och 3. den som enligt 14 § lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag tar emot bidraget. 4 § I vårdnadsbidragsregistret får beträffande personer som avses i 3 § registreras 1. uppgift om namn, personnummer, adress och telefonnummer, 2. uppgift om huruvida barnet har plats inom sådan barnomsorg som anges i 5 § lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag och, i så fall, var barnet har sådan plats liksom det antal timmar per vecka som platsen avser, 3. vem som uppbär det allmänna barnbidraget för barnet, 4. uppgifter som behövs för att beräkna och redovisa skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483), 5. bidragsbelopp per barn och 6. utbetalda belopp. Förordning (1997:1084). 5 § För utbetalning av vårdnadsbidrag får, utöver vad som nämnts i 4 §, i vårdnadsbidragsregistret registreras uppgift om 1. det bankkontonummer, postgironummer eller liknande som angetts av den ersättningsberättigade, 2. annan betalningsmottagares adress, bankkonto- eller postgironummer, 3. för mycket utbetalt vårdnadsbidrag och 4. beslutade, inbetalda och korrigerade belopp i återkravsärenden. 6 § I vårdnadsbidragsregistret får anges försäkringskassas och domstols beslut i ärenden om vårdnadsbidrag och de bestämmelser som har tillämpats. Vårdnadsbidragsregistret får även innehålla uppgifter om tidpunkt för registrerade förhållanden samt tekniska och administrativa uppgifter, om uppgifterna behövs för att tillgodose ändamålet med registret. Inhämtande av uppgifter från andra register 7 § Uppgifter till vårdnadsbidragsregistret får hämtas från det centrala barnbidragsregistret och beträffande skatteuppgifter från det centrala sjukförsäkringsregistret. Försäkringskassan får från andra register hämta sådana uppgifter som kommuner och enskilda förskolor är skyldiga att lämna till försäkringskassan enligt 18 a och 69 §§ socialtjänstlagen (1980:620). Utlämnande av uppgifter 8 § Uppgifter i vårdnadsbidragsregistret får lämnas ut på medium för automatisk databehandling till följande mottagare för de ändamål och i den utsträckning som anges nedan Mottagare Uppgifter Ändamål Bank/post och den som driver bank-/ postgiro-verksamhet Uppgifter om utbetalt För utbetalning vårdnadsbidrag, namn, av vårdnads- personnummer, bidrag clearingnummer, konto- nummer och postgiro- nummer Socialnämnd Uppgifter om utbetalt För beräkning av vårdnadsbidrag och bidrags- bidrag och av- mottagarens gifter enligt namn och personnummer socialtjänst- lagen (1980:620) samt för ut- betalning av bidrag när kommunen är betalnings- mottagare För beräkning av bidrag och avgifter enligt socialtjänstlagen (1980:620) samt för utbetalning av bidrag när kommunen är betalningsmottagare Gallring 9 § Registerinformation som inte behövs för handläggning av ett ärende om vårdnadsbidrag skall gallras under tredje kalenderåret efter det att uppgiften registrerades. Kontrolluppgift om utbetalda bidrag gallras efter tio år. Riksarkivet får, efter samråd med Riksförsäkringsverket, meddela föreskrifter om undantag från dessa bestämmelser för att bevara ett urval av material för forskningens behov. Sådant material skall lämnas över till en arkivmyndighet. Information 10 § De bidragssökande skall på lämpligt sätt ges information om registret. Informationen skall innehålla en beskrivning av de uppgifter som registret innehåller samt upplysningar om 1. ändamålet med registret, 2. rätten att få registerutdrag och rättelse enligt datalagen (1973:289) och 3. de begränsningar i fråga om utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling och bevarande av uppgifter som gäller för registret. 1997:1084 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter tilllämpas fortfarande i fråga om skatt som tas ut enligt uppbördslagen (1953:272).