Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:348 · Visa register
Förordning (1994:348) om register för skuldsaneringsärenden
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1994-05-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:1267
Ikraft: 1994-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:590
Upphävd: 2001-10-01
Registerändamål 1 § För handläggning hos kronofogdemyndigheterna av ärenden enligt skuldsaneringslagen (1994:334) skall varje kronofogdemyndighet föra ett register med hjälp av automatisk databehandling. Registret får användas även för tillsyn, planering och uppföljning av verksamheten samt för framställning av statistik. Registeransvar 2 § Varje kronofogdemyndighet är registeransvarig för sitt register. Registerinnehåll 3 § Registret får innehålla uppgifter om gäldenären och borgenärerna i ärendet. Företräds gäldenären eller en borgenär av ställföreträdare eller ombud, får registret innehålla uppgifter även om denne. 4 § För någon som avses i 3 § får i registret anges namn, adress, telefonnummer, yrke och person- eller organisationsnummer eller, när person- eller organisationsnummer saknas, särskilt registreringsnummer. 5 § Utöver de uppgifter som anges i 4 § får registret innehålla uppgifter om skulderna, ärendenummer, inkomstdag, handläggningsställe, delgivning, frister och handlingar som kommer in och skickas ut samt beslut i ärendet. Uppgifter om skulderna får inte avse annat än skuldbelopp, uppkomstdag, ställda säkerheter och villkor i övrigt. Registret får även innehålla de tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålet med registret. Förordning (1994:1267). Sökbegrepp 6 § Som sökbegrepp får myndigheten använda endast namn, person- eller organisationsnummer, särskilt registreringsnummer, ärendenummer, ärendets inkomstdag, bevakningstider och dagen för beslut i ärendet. Gallring av uppgifter 7 § Uppgifter om beslut om skuldsanering skall gallras ur registret före utgången av juni månad efter det att sex år förflutit efter det år då beslutet meddelades. I övrigt skall uppgifter om skuldsaneringsärenden gallras ur registret före utgången av juni månad kalenderåret efter det att ärendet avgjordes. Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i första stycket för att bevara ett urval av material för forskningens behov. Sådant material skall lämnas över till en arkivmyndighet. Förordning (1994:1267).