Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:246 · Visa register
Förordning (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 1994-04-14
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1360
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
1 § Ersättning av statsmedel får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning för merkostnader och förluster på grund av radioaktivt nedfall i Sverige med anledning av reaktorhaveriet i Tjernobyl. 2 § Ersättning lämnas för merkostnader och förluster till följd av åtgärder som har vidtagits i syfte att förebygga hälsorisker från livsmedel, om åtgärden har ett direkt och påtagligt samband med Tjernobylolyckan. Om det inte finns särskilda skäl, lämnas ersättning för kasserat kött endast under förutsättning att åtgärder vidtagits för att nedbringa kostnaderna eller förlusterna. 3 § Ersättning får lämnas till 1. jordbruksföretag, 2. renskötselföretag och 3. den som helt eller delvis försörjer sig på att fiska till husbehov eller för försäljning. 4 § Ersättningsbelopp får betalas ut i förskott. När den slutliga ersättningen fastställs, skall förskottsbetalning avräknas. 5 § Frågor om ersättning enligt 3 § 1 och 3 prövas av Statens jordbruksverk. Verket får överlåta prövningen till länsstyrelsen. Frågor om ersättning enligt 3 § 2 prövas av Sametinget. Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2006:1360). 6 § Jordbruksverket och Sametinget får meddela ytterligare föreskrifter om ersättning enligt denna förordning. Förordning (2006:1360). Övergångsbestämmelser 1994:246 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1986:621) om ersättning till jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag samt till vissa fiskare med anledning av Tjernobylolyckan och förordningen (1987:64) om ersättning för merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan till dem som för sitt uppehälle är beroende av fiske, jakt, bär- eller svampplockning. 3. För merkostnader och förluster som uppkommit före den 1 juli 1994 gäller äldre bestämmelser. 4. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.