Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1671 · Visa register
Förordning (1994:1671) om tillfälligt statistikregister inom Riksrevisionsverket för kartläggning av vissa förmåner
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1994-12-15
Ikraft: 1995-01-01
Tidsbegränsad: 1995-04-01
Inledande bestämmelse 1 § Riksrevisionsverket får under tiden den 1 januari -- 31 mars 1995 föra ett register för automatisk databehandling av sådana personuppgifter i personregister som anges i 3 § för det ändamål som anges i 2 §. Registerändamål 2 § Registret får användas för att ta fram statistik i syfte att kartlägga förekomst av otillbörligt utnyttjande av vissa socialförsäkringsförmåner och andra förmåner av social karaktär under tiden den 1 januari -- 31 december 1994. Registret får inte användas i verksamhet som avser kontroll av enskilda personer. Registerinnehåll 3 § Riksrevisionsverket har rätt att från Riksförsäkringsverket, Statistiska centralbyrån, arbetslöshetskassa, Arbetsmarknadsstyrelsen, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Centrala studiestödsnämnden inhämta de uppgifter som anges i bilaga till denna förordning. Registret får innehålla uppgifter enligt första stycket och från register över vuxengymnasiestudier uppgifter om personnummer, heltidsstudier och tidsperiod under vilka heltidsstudier har bedrivits. Gallring 4 § Uppgifterna i registret skall gallras senast den 31 mars 1995. Information 5 § Riksrevisionsverket skall i rikstäckande massmedier informera dem som kan komma att registreras om vem som för registret, registrets ändamål och innehåll, varifrån uppgifter i registret hämtas in och hur länge uppgifter i registret kommer att finnas i identifierbart skick. Bilaga 1. Riksförsäkringsverkets centrala sjukförsäkringsregister -- Personnummer -- Nationalitet -- Folkbokföringsuppgifter -- Försäkringskassetillhörighet -- Sjukpenninggrundande inkomst -- Årsarbetstid i dagar och timmar -- Perioduppgifter -- Antal dagar som ersättning betalats ut -- Slag av ersättning -- Ersättning för hel dag eller del av dag -- Utbetalt belopp 2. Riksförsäkringsverkets centrala pensionsregister -- Personnummer -- Nationalitet -- Folkbokföringsuppgifter -- Kod för beräkning och slag av folkpension -- Utbetald folkpension -- Kod som visar slag av ATP -- Utbetald ATP -- Perioduppgifter -- Ändring av pension -- Ersättning för hel dag eller del av dag 3. Statistiska centralbyråns register över rikets totalbefolkning -- Personnummer -- Medborgarskap -- Kod för län, kommun, församling 4. Arbetslöshetskassornas olika ADB-register över arbetslösa -- Personnummer -- Kassatillhörighet -- Perioder för vilka utbetalning har gjorts -- Antal dagar utbetalning avsett -- Utbetalt belopp -- Adress/folkbokföring 5. Arbetsmarknadsstyrelsens register för arbetslöshetsersättning (AKSTAT) -- Personnummer -- Kassatillhörighet -- Perioder för vilka utbetalning har gjorts -- Antal dagar som utbetalning avsett -- Utbetalt belopp -- Adress/folkbokföring 6. Länsstyrelsens i Stockholms län register för administration av statlig lönegaranti -- Personnummer -- Slag av lönefordran som ersatts genom lönegaranti -- Tidsperiod för vilken lönegarantiersättning betalats ut -- Reducering av lönegarantiersättning som har gjorts på grund av att annan ersättning har lämnats för samma tid -- Uppgift om belopp 7. Länsstyrelsens i Göteborgs och Bohus län register för administration av statlig lönegaranti -- Personnummer -- Slag av lönefordran som ersatts genom lönegaranti -- Tidsperiod för vilken lönegarantiersättning betalats ut -- Reducering av lönegarantiersättning som har gjorts på grund av att annan ersättning har lämnats för samma tid -- Uppgift om belopp 8. Stockholms universitets register över högskolestudier -- Personnummer -- Högskoleenhet -- Utbildning -- Studieresultat som avser student som nyregistrerats för 20-poängskurs under vårterminen 1994 -- Studieresultat totalt -- Den första termin som den studerande finns registrerad 9. Göteborgs universitets register över högskolestudier -- Personnummer -- Högskoleenhet -- Utbildning -- Studieresultat som avser student som nyregistrerats för 20-poängskurs under vårterminen 1994 -- Studieresultat totalt -- Den första termin som den studerande finns registrerad 10. Centrala studiestödsnämndens register för studiemedel m. m. -- Personnummer -- Utbetalt studielån -- Utbetalt studiebidrag -- Utbetalt vuxenstudiebidrag -- Tid för vilken studielån, studiebidrag och vuxenstudiebidrag betalats ut