Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1670 · Visa register
Förordning (1994:1670) om vissa santioner mot områden i Bosnien-Hercegovina under bosnisk-serbiska styrkors kontroll
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1994-12-20
Ikraft: 1995-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:154
Upphävd: 1996-02-27
Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 2471/94 av den 10 oktober 1994. Undantag från förbuden 2 § Tillstånd enligt artiklarna 2--5, 7 och 9 i förordningen (EG) nr 2471/94 meddelas av regeringen. Gemensamma bestämmelser 3 § En svensk medborgare som utomlands utför en handling som är förbjuden enligt 1 § döms enligt lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig och trots 2 kap. 5 a § första och andra styckena den balken. 4 § Bestämmelser om licenstvång för in- och utförsel av varor i vissa fall finns i förordningen (KFS 1987:1) om import- och exportlicenser inom Kommerskollegiets licensområde, förordningen (JNFS 1987:25) om import- och exportlicenser inom Statens jordbruksverks licensområde och förordningen (FIFS 1991:5) om import- och exportlicenser inom Fiskeriverkets licensområde.