Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1669 · Visa register
Förordning (1994:1669) om vissa sanktioner avseende Angola
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1994-12-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:1354
Författningen har upphävts genom: SFS 2003:6
Upphävd: 2003-02-01
Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som behövs för att Sverige skall kunna uppfylla sina åtaganden enligt FN:s säkerhetsråds resolution nr 864 (1993) den 15 september 1993 såvitt avser beslutet att förhindra försäljning och leverans av krigsmateriel till Unita (União Nacional para a Independência Total de Angola). Ytterligare bestämmelser om sanktioner som gäller Angola finns i rådets förordning (EG) nr 1705/98 av den 28 juli 1998 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2229/97. Förordning (1998:1354). Förbud mot handel med krigsmateriel och liknande materiel 2 § Med krigsmateriel och liknande materiel avses i denna förordning materiel som är upptagen i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel. 3 § Krigsmateriel och liknande materiel får inte föras ut ur Sverige, om bestämmelselandet är Angola. 4 § Krigsmateriel och liknande materiel får inte föras in i Angola. Undantag från förbuden 5 § har upphävts genom förordning (1998:12). 6 § Efter beslut av regeringen i det enskilda fallet får varor som anges i 3 och 4 §§ föras in i Angola vid sådana gränsstationer i landet som anges i bilaga 4 till rådets förordning (EG) nr 1705/98. Förordning (1998:1354). Gemensamma bestämmelser 7 § En svensk medborgare som utomlands utför en handling som är förbjuden enligt 1, 3 eller 4 § döms enligt lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig och trots 2 kap. 5 a § första och andra stycket den balken.