Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1666 · Visa register
Förordning (1994:1666) om vissa sanktioner mot Irak
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1994-12-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:1353
Ikraft: 1995-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2003:492
Upphävd: 2003-07-09
Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 2465/96 av den 17 december 1996 om avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna mellan Europeiska gemenskapen och Irak1 . I rådets förordning (EEG) nr 3541/92 av den 7 december 1992 om förbud mot att tillmötesgå irakiska krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av FN:s säkerhetsråds resolution 661 (1990) och därmed förknippade resolutioner2, finns bestämmelser om förbud mot uppfyllande av rättsanspråk. Förordning (1997:4). Undantag från förbuden 2 § Tillstånd enligt artikel 2.3 a i förordningen (EG) nr 2465/96 meddelas av regeringen. Förordning (1997:4). Förbud mot betalningar 3 § Till Iraks regering eller någon annan mottagare i Irak får inte utifrån lämnas betalning eller kredit. Inte heller får betalning eller kredit lämnas till någon utanför Irak, om betalningen eller krediten är avsedd för någon i Irak eller för verksamhet av ekonomisk art som drivs i eller från Irak. Inte heller får uppdrag lämnas eller förmedlas för sådana åtgärder som är förbjudna enligt första stycket. Förbuden i första och andra stycket omfattar inte betalningar som avser olja eller oljeprodukter med ursprung i Irak, när Iraks export har godkänts i enlighet med Förenta nationernas (FN) säkerhetsråds resolution 986 (1995) och på de betalningsvillkor som fastställts av FN:s sanktionskommitté som inrättats genom säkerhetsrådets resolution 661 (1990). Förordning (1997:4). Gemensamma bestämmelser 4 § En svensk medborgare som utomlands utför en handling som är förbjuden enligt 1 eller 3 § döms enligt lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner och vid svensk domstol, även om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig och trots 2 kap. 5 a § första och andra stycket den balken. 5 § Bestämmelser om licenstvång för in- och utförsel av varor i vissa fall finns i förordningen (KFS 1987:1) om import- och exportlicenser inom Kommerskollegiets licensområde. Förordning (1998:1353). Övergångsbestämmelser 1997:4 Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1997 men skall dock tillämpas för tid från och med den 10 december 1996.