Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1290 · Visa register
Förordning (1994:1290) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1994-09-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 1996:934
Ikraft: 1994-10-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:1513
Upphävd: 1999-01-01 överg.best.
Gemensamma bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om åligganden för personal som omfattas av lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården. 2 § har upphävts genom förordning (1996:934). 3 § Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall på ett betryggande sätt förvara, hantera och i förekommande fall utdela läkemedel som han eller hon har hand om. Läkare och tandläkare 4 § En läkare eller tandläkare som är verksam inom den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården är skyldig att, i den omfattning övriga åligganden i yrkesutövningen inte hindrar det eller det annars inte finns särskilda skäl däremot, utföra undersökningar och ge utlåtande över dessa på begäran av länsstyrelse, domstol, åklagarmyndighet eller polismyndighet. En läkare enligt första stycket har, även på begäran av polisman, samma skyldighet som föreskrivs i första stycket att utföra undersökning som innebär kroppsbesiktning av någon som är misstänkt för brott för vilket frihetsstraff kan följa. Begränsningen i skyldigheten att utföra undersökningar och ge utlåtanden skall inte gälla för en läkare, som är verksam huvudsakligen inom öppen vård och, såvitt avser undersökning och utlåtande rörande alkoholpåverkan, inte heller för någon annan läkare. Medicinskt ansvariga 5 § Den läkare verksamhetschefen utser skall ansvara för att klinisk obduktion görs när det finns skäl för detta. Förordning (1996:934). 6 § En sjuksköterska som avses i 24 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall, utöver de åligganden som anges där, ansvara för 1. att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, 2. att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientjournallagen (1985:562), 3. att patienten får den vård och behandling som en läkare förordnat om samt 4. att rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och väl fungerande. Detsamma gäller i tillämplig omfattning också för sådana sjukgymnaster och arbetsterapeuter som avses i 24 § andra stycket hälso- och sjukvårdslagen. Förordning (1996:934). 7 § har upphävts genom förordning (1996:934). 8 § har upphävts genom förordning (1996:934). 9 § har upphävts genom förordning (1996:934). 10 § betecknas 6 § genom förordning (1996:934). Övergångsbestämmelser 1994:1290 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994 då allmänna läkarinstruktionen (1963:341), allmänna tandläkarinstruktionen (1963:666), Kungl. Maj: ts reglemente (1957:656) för sjuksköterskor samt Kungl. Maj: ts reglemente (1955:592) för barnmorskor skall upphöra att gälla. 1998:1513 Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har fattats före ikraftträdandet.