Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1122 · Visa register
Lag (1994:1122) om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1994-06-16
Övrigt: Bilagorna inte med här.
Ikraft: 1994-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:2040
Upphävd: 1995-01-01 överg.best.
Lagens ändamål 1 § Föreskrifterna i denna lag meddelas för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Bestämmelser enligt EES-avtalet skall gälla som svensk rätt 2 § Följande bestämmelser i rättsakter inom Europeiska gemenskaperna (EG), som det hänvisas till i bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet), skall gälla som svensk lag: Rådets förordning (EEG) nr 11 om avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, i dess lydelse enligt rådets förordning (EEG) nr 3626/84 av den 19 december 1984. För tillämpningen av artiklarna 11--26 i förordning (EEG) nr 11, se EES-avtalets protokoll 21. 3 § De svenska texterna till de i 2 § angivna rättsakterna/n2/ finns i bilaga 1 och bilaga 2 till denna lag. 4 § De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska, och tyska texterna skall ha samma giltighet. EES-anpassning av bestämmelserna 5 § När bestämmelserna innehåller begrepp eller hänvisar till förfaranden som är utmärkande för EG: s rättsordning, exempelvis -- ingresser, -- adressaterna för EG: s rättsakter, -- hänvisningar till territorier eller språk inom EG, -- hänvisningar till inbördes rättigheter och skyldigheter för EG: s medlemsstater, deras offentliga organ, företag och enskilda personer i dessa stater, -- hänvisningar till informations- och anmälningsförfaranden, skall bestämmelserna i följande protokoll tillämpas: 1. EES-avtalets protokoll 1 om övergripande anpassning i den lydelse protokollet har efter ändringar enligt protokollet den 17 mars 1993 med justeringar av EES-avtalet. 2. Protokoll 1 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol. 3. Protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté för EFTA- staterna. Protokollen finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES). 6 § När rättsakterna i 2 § innehåller hänvisningar till Romfördraget skall dessa i stället avse följande artiklar i EES-avtalet -- artikel 79 EEG = artikel 50 EES, -- artikel 214 EEG = artikel 122 EES. Hänvisningarna till artiklarna 74, 75, 172, 192, 207 och 209 i Romfördraget skall inte anses relevanta. 7 § Med EFTA-stat avses i denna lag en medlem av Europeiska frihandelssammanslutningen för vilken EES-avtalet har trätt i kraft. Övergångsbestämmelser 1994:2040 Den upphävda lagen skall dock fortsätta att tillämpas på förhållanden som hänför sig till den tid under vilken lagen varit i kraft.