Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:982 · Visa register
Förordning (1993:982) om bostadsbidragsregister
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1993-07-01
Ikraft: 1993-09-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:1016
Upphävd: 1995-09-01
Inledande bestämmelser 1 § För de ändamål som anges i 2 § skall Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna med hjälp av automatisk databehandling föra ett bostadsbidragsregister. Registrets ändamål 2 § Bostadsbidragsregistret får användas för 1. handläggning av ärenden enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag, 2. tillsyn, uppföljning, utvärdering och framställning av statistik beträffande ärenden om bostadsbidrag. Registerinnehåll 3 § Den som ansöker om bostadsbidrag och person som ingår i hans hushåll får registreras i bostadsbidragsregistret. Personuppgifter m. m. 4 § I bostadsbidragsregistret skall beträffande personer som avses i 3 § registreras uppgifter om 1. personnummer, namn och civilstånd 2. adress 3. folkbokföringsadress Bostadskostnad m. m. 5 § I fråga om personer som avses i 3 § får i bostadsbidragsregistret registreras 1. bostadens adress, storlek och typ. 2. uppgifter till grund för beräkning av bostadskostnaden, 3. förekomst av sådan särskild grund för beaktande av högre bostadskostnad som avses i 14 § tredje stycket och 17 § fjärde stycket lagen (1993:737) om bostadsbidrag. Bidragsgrundande inkomster 6 § I bostadsbidragsregistret får i fråga om personer som avses i 3 § registreras uppgifter om 1. förvärvsinkomst enligt 2 § 1 lagen (1993:737) om bostadsbidrag, 2. intäkt av kapital, 3. annan inkomst som skall beaktas vid beräkning av bostadsbidrag, 4. intäkt av kapital med undantag för realisationsvinst som avser annat än realisationsvinst vid avyttring av vissa marknadsnoterade fordringar. För barn som ingår i hushållet får endast registreras uppgift enligt första stycket 2 och 4. Utbetalning av bostadsbidrag 7 § För utbetalning av bostadsbidraget får, utöver vad som ovan nämnts i bostadsbidragsregistret registreras uppgift om 1. det bankkontonummer, postgironummer eller liknande som angetts av bidragstagaren, 2. annan betalningsmottagares adress, bankkontonummer och postgironummer, 3. för mycket utbetalt bostadsbidrag, 4. beslutade, inbetalda och korrigerade belopp i återkravsärenden, 5. förmåner som skall avräknas enligt 17 kap. 1 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Övrigt 8 § I bostadsbidragsregistret får anges försäkringskassas beslut i ärenden om bostadsbidrag och de bestämmelser som har tillämpats. Bostadsbidragsregistret får även innehålla uppgifter om tidpunkter för registrerade förhållanden samt tekniska och administrativa uppgifter, om uppgifterna behövs för att tillgodose ändamålet med registret. Utlämnande av uppgift 9 § Utlämnande av uppgifter i bostadsbidragsregistret på medium för automatisk databehandling får ske för de ändamål och i den utsträckning som anges nedan till följande mottagare. Mottagare Uppgifter Ändamål Bank Uppgifter om bostads- För utbetalning av bidragets storlek, bostadsbidrag personnummer, clearing- nummer och kontonummer Den som driver bank- giroverksamhet Uppgifter om bostads- För utbetalning av bidragets storlek, bostadsbidrag personnummer och bankgironummer Den som driver post- giroverksamhet Uppgifter om bostads- För utbetalning av bidragets storlek, bostadsbidrag personnummer och postgironummer Kommuns socialnämnd Uppgifter om bostads- För beräkning av bi- bidragets storlek och drag och avgifter bidragstagarens namn enligt socialtjänst- och personnummer lagen (1980:620) samt för utbetalning av bidrag när kom- munen är bidragsmot- tagare SCB Uppgifter om bidrags- Riksomfattande stati- grundande uppgifter stik och utbetalda bidrag Gallring 10 § Gallring av registerinformation som inte behövs för handläggning av ett ärende om bostadsbidrag skall göras fem år efter det att uppgiften registrerades. Information 11 § De bidragssökande skall på lämpligt sätt ges information om registret. Informationen skall innehålla en beskrivning av de uppgifter som registret innehåller samt upplysning om 1. ändamålet med registret, 2. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret, 3. rätten att få registerutdrag och rättelse till stånd enligt datalagen (1973:289), 4. de begränsningar i fråga om utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling och bevarande av uppgifter som gäller för registret. Övergångsbestämmelser 1993:982 Denna förordning träder i kraft den 1 september 1993 och gäller till utgången av år 1996.