Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:925 · Visa register
Förordning (1993:925) om prissättning vid internationella godstransporter på väg
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1993-06-17
Övrigt: Bilagan inte med här.
Ikraft: 1994-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2004:5
Upphävd: 2004-03-01
Bestämmelser som enligt EES-avtalet skall gälla som svensk rätt 1 § Rådets förordning (EEG) nr 4058/89 av den 21 december 1989 om prissättning vid godstransporter på väg mellan medlemsstater, som det hänvisas till i bilaga XIII till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet), skall gälla som svensk förordning. 2 § Som bilaga 1 till denna förordning finns den svenska texten till förordningen (EEG) nr 4058/89. 3 § De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna skall ha samma giltighet. EES-anpassning av bestämmelserna 4 § När bestämmelserna innehåller begrepp eller hänvisar till förfaranden som är utmärkande för Europeiska gemenskapernas (EG) rättsordning, exempelvis -- ingresser, -- adressaterna för EG: s rättsakter, -- hänvisningar till territorier eller språk inom EG, -- hänvisningar till inbördes rättigheter och skyldigheter för EG-medlemsstaterna, deras offentliga organ, företag och enskilda personer i dessa stater, -- hänvisningar till informations- och anmälningsförfaranden, skall bestämmelserna i följande protokoll tillämpas: 1. EES-avtalets protokoll 1 om övergripande anpassning i den lydelse protokollet har efter ändringar enligt protokollet den 17 mars 1993 med justeringar av EES-avtalet. 2. Protokoll 1 till avtalet mellan EFTA-staterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol. 3. Protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté för EFTA-staterna. Protokollen finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES). 5 § Med EFTA-stat avses i denna förordning en medlem av Europeiska frihandelssammanslutningen för vilken EES-avtalet har trätt i kraft. 6 § Det som sägs om kommissionen i artiklarna 3.3 och 4 skall i stället avse EFTA:s övervakningsmyndighet och Ständiga kommittén. Behörig myndighet 7 § Behörig myndighet enligt artikel 3.1 är för Sveriges del Vägverket. Verkställighetsföreskrifter 8 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av Vägverket.