Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:778 · Visa register
Lag (1993:778) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1994
Departement: Finansdepartementet BA
Utfärdad: 1993-06-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:962
Ikraft: 1994-01-01
1 § Vid utbetalning av kommunal- eller landstingsskattemedel enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., skall för inkomståret 1994 kommunalskattemedlen minskas med 1 226 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1993 och landstingsskattemedlen med 349 kronor per invånare i landstinget den 1 november 1993. För en kommun som inte ingår i ett landsting skall kommunalskattemedlen minskas med 1 575 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1993. Lag (1994:962). 2 § Har en kommun, ett landsting eller en kommun som inte ingår i landsting för år 1994 fastställt en högre skattesats än den som har gällt för år 1993 skall den minskning av kommunal- eller landstingsskattemedel som avses i 1 § i stället göras med 1 520 kronor, 531 kronor respektive 2 051 kronor. Detta gäller dock inte om höjningen av skattesatsen avser att täcka ökade kostnader som uppkommit på grund av en omfördelning av uppgifter mellan landsting och kommunerna inom landstinget. Lag (1994:962). 3 § Vid utbetalning av en församlings eller en kyrklig samfällig- hets fordran enligt 4 a § fjärde stycket lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., skall fordran vid ingången av år 1994 minskas med 1,7 procent.