Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:710 · Visa register
Förordning (1993:710) med instruktion för Barnombudsmannen
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1993-06-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:1198
Ikraft: 1993-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:379
Upphävd: 2002-07-01
Uppgifter 1 § Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman har Barnombudsmannen till uppgift att bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall därvid särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar samt deras tillämpning stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. 2 § Barnombudsmannen skall inom sitt verksamhetsområde 1. ta initiativ till åtgärder som syftar till att hävda barns och ungdomars rättigheter och intressen, 2. företräda och stödja barn och ungdomar i den allmänna debatten, och 3. hos regeringen föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs för att barns och ungdomars rättigheter och intressen skall tillgodoses. Barnombudsmannen skall ägna särskild uppmärksamhet åt frågor som rör utsatta barn och ungdomar. Barnombudsmannen skall i sin verksamhet informera om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, upprätthålla kontakter med barn och ungdomar och med ideella organisationer och myndigheter med flera samt följa forsknings- och utvecklingsarbete som berör barn och ungdom. Förordning (2001:1198). 3 § Barnombudsmannen skall senast den 1 april varje år lämna en berättelse till regeringen om sin verksamhet under det närmast föregående kalenderåret. Förordning (1995:513). Verksförordningens tillämpning 4 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Barnombudsmannen: 2 § om behörighet att företräda staten vid domstol, 15 § om revisionsberättelse, 16 § om medverkan i EU-arbetet, 18 §§ om myndighetens organisation, 24-26 §§ om ärendenas handläggning, 29 § om inhämtande av uppgifter m.m, 30 § om ärendeförteckning, och 31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:621). 5 § Ombudsmannen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:621). Ärendenas handläggning 6 § Ärendena avgörs av ombudsmannen. Ombudsmannen får dock överlåta till en annan tjänsteman att besluta i frågor enligt 4 och 5 §§. Barnombudsmannens råd 7 § Enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman biträds ombudsmannen av ett särskilt råd. Ombudsmannen är rådets ordförande. Rådet består i övrigt av högst sju andra ledamöter. I övrigt bestämmer Barnombudsmannen sin organisation. Förordning (1996:621). Tjänstetillsättningar 8 § Enligt lagen om Barnombudsman (1993:335) utses ombudsmannen och rådets övriga ledamöter av regeringen för en bestämd tid. Andra tjänster tillsätts av Barnombudsmannen. Överklagande 9 § Barnombudsmannens beslut om tjänstetillsättningar överklagas hos regeringen. Andra beslut får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 1993:710 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993, då förordningen (1988:1127) med instruktion för Barnmiljörådet skall upphöra att gälla. 1995:513 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Verksamhetsberättelse för tiden den 1 juli 1994--31 december 1995 skall lämnas senast den 1 april 1996.