Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:560 · Visa register
Förordning (1993:560) om elabonnentavgift
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1993-06-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:1075
Ikraft: 1993-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:1296
Upphävd: 1996-01-01 överg.best.
Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en avgift (elabonnentavgift) som skall betalas av elabonnenter för att finansiera statlig elsäkerhetsverksamhet. 2 § Med elabonnent avses den som den 1 januari under en verksamhetsperiod är slutlig förbrukare av elektrisk energi. Vid kollektivleveranser anses den som innehar abonnemanget som slutlig förbrukare. En verksamhetsperiod utgörs av ettårsperioden den 1 juli till och med den 30 juni året därpå. 3 § Med elleverantör avses den som har linje- eller områdeskoncession enligt lagen (1902:71 s.1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar att dra fram eller begagna starkströmsledning. Skyldighet att betala elabonnentavgift 4 § Elabonnenter skall årligen efter debitering inbetala elabonnentavgiften till elleverantören. Avgiften uppgår till 700 kronor per år för högspänningsabonnemang och 8 kronor per år för lågspänningsabonnemang. Redovisning till Elsäkerhetsverket 5 § Elleverantörer med abonnenter som är skyldiga att betala elabonnentavgift skall senast den 1 maj under den verksamhetsperiod som avgiften avser betala in till Elsäkerhetsverket ett belopp som motsvarar summan av de avgifter som abonnenterna är skyldiga att betala. Till verket skall samtidigt lämnas uppgifter om antalet högspännings- och lågspänningsabonnemang för vilka avgift skall betalas enligt 4 §. 6 § Om det belopp som en elleverantör enligt 5 § skall betala in till Elsäkerhetsverket understiger 500 kronor, behöver inbetalning inte ske. Redovisning enligt 5 § andra stycket skall dock ändå lämnas. Om det finns synnerliga skäl, får Elsäkerhetsverket medge att en elleverantör även i andra fall inte behöver betala in beloppet helt eller delvis. 7 § Elleverantören skall på begäran för Elsäkerhetsverket visa upp underlaget för beräkningen av det belopp som skall betalas in enligt 5 §. Fastställande av skäligt belopp för inbetalning i vissa fall 8 § Om redovisning enligt 5 § inte har gjorts i rätt tid eller Elsäkerhetsverket har skälig anledning anta att ett redovisat belopp inte är korrekt, skall verket fastställa ett skäligt belopp för inbetalning. Till grund för detta skall i första hand läggas elleverantörens uppgifter till Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) om antalet anslutna elabonnenter. Förordning (1995:1075). Dröjsmålsränta 9 § En elleverantör skall från förfallodagen betala dröjsmålsränta enligt gällande bestämmelser om dröjsmålsränta på statliga fordringar till den del beloppet inte är betalat i rätt tid. Ett belopp som fastställs enligt 8 § skall anses vara förfallet till betalning den 1 maj under den verksamhetsperiod som avgiften avser. Överklagande 10 § Elsäkerhetsverkets beslut enligt 8 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Förordning (1995:236). Övergångsbestämmelser 1995:236 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. 1995:1296 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter hänförliga till tiden före denna förordnings ikraftträdande, varvid det belopp som elleverantören har att betala in till Elsäkerhetsverket för perioden den 1 juli 1995 till och med den 31 december 1995 skall motsvara 4 kr för lågspänningsabonnemang och 350 kr för högspänningsabonnemang. Inbetalning skall ske senast den 1 maj 1996.