Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:549 · Visa register
Tillkännagivande (1993:549) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;
Departement: Justitiedepartementet
Utfärdad: 1993-05-27
Övrigt: Tabellen ej med här.
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:457
Upphävd: 1994-06-07
Regeringen ger till känna följande. Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp har för Sveriges del med vissa undantag trätt i kraft den 1 januari 1989/n1/. Konventionens engelska och franska originaltexter har, jämte en svensk översättning, intagits i bilaga till lagen (1987:822) om internationella köp. Texterna på övriga originalspråk, arabiska, kinesiska, ryska och spanska, har kungjorts genom publicering i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ 1987:87). Konventionen kommer den 1 januari 1994 att ha trätt i kraft i förhållande till de främmande stater som förtecknats i det följande. Tabellen ej med här. Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1992:115) om kungörande m. m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp. Det är föranlett av att Ecuador och Uganda nu har tillträtt konventionen, att Canada har utökat antalet provinser och territorier som omfattas av konventionen, att Ryska federationen enligt förklaring har övertagit Sovjetunionens internationella åtaganden, samt att Tyska Demokratiska Republiken inte längre existerar som självständig stat.