Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:383 · Visa register
Växtskyddsförordning (1993:383)
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1993-05-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:326
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:681
Upphävd: 1995-07-01 överg.best.
Bekämpning av växtskadegörare 1 § Bekämpning enligt växtskyddslagen (1972:318) får ske i fråga om följande växtskadegörare, nämligen svensk benämning internationell benämning virus som orsakar bronsfläcksjuka Tomato spotted wilt virus rhizomania Beet necrotic yellow vein virus bakterier som orsakar ljus ringröta på potatis Clavibacter michiganensis ssp sepedonicus mörk ringröta på potatis Pseudomonas solanacearum päronpest Erwinia amylovora svampar som orsakar holländsk almsjuka Ceratocystis ulmi potatiskräfta Synchytrium endobioticum rotröta på hallon Phytophthora fragariae var. rubi skadedjur koloradoskalbagge Leptinotarsa decemlineata bomullsmjöllus Bemisia tabaci gul potatiscystnematod Globodera rostochiensis vit potatiscystnematod Globodera pallida Förordning (1994:326). 2 § Beslut med stöd av 3 § andra stycket växtskyddslagen (1972:318) om bekämpning av andra växtskadegörare än som anges i 1 § meddelas av Statens jordbruksverk. 3 § Jordbruksverket leder och samordnar bekämpningen av växtskadegörare. Jordbruksverket får föreskriva att länsstyrelsen skall medverka vid bekämpningen av växtskadegörare. 4 § Anmälan enligt 4 § första stycket växtskyddslagen (1972:318) om att en växtskadegörare kan antas ha angripit en växt skall göras hos Jordbruksverket eller länsstyrelsen. Anmälan som har gjorts till länsstyrelsen skall genast sändas vidare till Jordbruksverket. 5 § Skyldigheten enligt 4 § växtskyddslagen (1972:318) att anmäla antagande om att växtskadegörare angripit en växt gäller inte i fråga om holländsk almsjuka och potatiscystnematod. 6 § För att bekämpa och hindra spridning av växtskadegörare som anges i 1 §, får Jordbruksverket meddela sådana föreskrifter eller beslut i det särskilda fallet som avses i 5 § växtskyddslagen (1972:318). Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att besluta i särskilda fall enligt första stycket. Ersättning av statsmedel 7 § Ersättning enligt 8 § växtskyddslagen (1972:318) kan lämnas i den omfattning som följer av 8--10 §§. Frågor om ersättning prövas av Jordbruksverket. 8 § Om det finns särskilda skäl, kan ersättning av statsmedel lämnas för den förlust som en odlare lider genom att potatis eller andra varor från ett område som förklarats smittat av potatiskräfta inte kunnat säljas till följd av ett förbud enligt 6 §. 9 § Om det finns särskilda skäl, kan ersättning av statsmedel lämnas för den förlust som en odlare lider genom att potatis inte kunnat säljas till följd av beslut enligt 6 § om användningen av potatis från odling som drabbats av ringröta. Detsamma gäller om försäljning skett till ett lägre pris än det som skulle ha kunnat uppnås vid en normal försäljning. 10 § För skador på träd eller växtodling som uppkommit genom beslut enligt 6 § om bekämpning av bronsfläcksjuka, rhizomania, päronpest, holländsk almsjuka, rotröta på hallon, koloradoskalbagge eller bomullsmjöllus kan ersättning lämnas av statsmedel. Förordning (1994:326). Användning av genteknik 11 § Den som odlar gentekniskt förändrade växter i växthus eller utomhus skall ha tillstånd till verksamheten. Frågor om tillstånd prövas av Jordbruksverket efter samråd med delegationen för hybrid-DNA-frågor och Statens naturvårdsverk. Tillstånd får förenas med villkor. Jordbruksverket får återkalla ett beviljat tillstånd. Vid prövningen skall det särskilt beaktas att odlingen inte får innebära risker för omgivningen eller för miljön eller risk för utarmning av den genetiska mångfalden. Övriga bestämmelser 12 § Bestämmelser om förbud mot införsel av växtskadegörare finns i förordningen (1975:994) om införsel av växter m. m. 13 § Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. 14 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Jordbruksverket. Övergångsbestämmelser 1993:383 har upphävts genom förordning (1994:326). 1994:326 Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1994. I fråga om beslut om bekämpning av växtskadegörare som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.